Ustalenie podstawy wymiaru składek na urlopie wychowawczym

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Podstawa nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop i nie może być niższa niż 75% minimalnej płacy. Bierze się przy tym pod uwagę przyjmuje się wynagrodzenie pracownika z tytułu pracy u danego płatnika składek, u którego został udzielony urlop wychowawczy.

Pracownikowi zatrudnionemu bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę wynagrodzenie z tytułu tych umów się sumuje. Jedynie w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy podstawę wymiaru ustala się, wziąwszy pod uwagę wynagrodzenie u poprzedniego i aktualnego płatnika składek.

Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych uwzględnia się wszystkie składniki przychodu uzyskiwane ze stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pracownika. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

W przypadku gdy ubezpieczony rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, należy uwzględniać wynagrodzenie uzyskane u danego płatnika składek za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia. Jeżeli w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy wynagrodzenie pracownika uległo zmniejszeniu z usprawiedliwionych przyczyn, przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na tym urlopie należy przyjąć:

  • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,
  • wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc
kalendarzowy, jeżeli zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie zmienne.

Jeśli pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, to podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy w umowie o pracę mieli zagwarantowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia odpowiednio zmniejszoną proporcjonalnie do tego wymiaru, podstawę wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi odpowiednio pomniejszona kwota aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z urlopu wychowawczego za wrzesień i kolejne miesiące br. są więc naliczane od 2.227,80 zł za wszystkie osoby przebywające na urlopie wychowawczym, których przeciętne wynagrodzenie było co najmniej równe tej kwocie. Natomiast od stycznia do grudnia następnego roku będzie obowiązywała nowa podstawa wymiaru, która będzie miała zastosowanie przez cały rok. Oczywiście podstawa wymiaru składek jest proporcjonalnie zmniejszana, gdy dana osoba rozpocznie lub zakończy urlop w trakcie miesiąca lub tylko przez część miesiąca spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom. W takim przypadku kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest dzielona przez liczbę dni miesiąca i mnożona przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom, po czym od tak ustalonej kwoty opłacane są składki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32836 )
Array ( [docId] => 32836 )

Array ( [docId] => 32836 )