W 2014 roku wyższa kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-01-2014 r.

Obecnie limit po przekroczeniu którego nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 112.380 zł. Dotyczy to także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ograniczenie to dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na ten rok. W związku z tym, że kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.746 zł pracodawca (płatnik składek) w 2014 roku powinien przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego do osiągnięcia przez niego kwoty 112.380 zł.

Po przekroczeniu tego limitu – składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych płatnik nie powinien naliczać i opłacać. Ograniczenie to dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie oraz z jakiego tytułu są nimi objęci.

Płatnik powinien jednak nadal naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia: chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli składki emerytalno-rentowe zostaną opłacone ponad obowiązujący tegoroczny limit, są najpierw zaliczane przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących należności składkowych, a w przypadku ich braku – na poczet przyszłych należności.

Płatnik składek może wystąpić do ZUS z wnioskiem co do rozdysponowania nadpłaty składek - może zażądać od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek. Niezależnie jednak od tego czy płatnik składek wystąpi o zwrot nadpłaconych składek, czy też zostaną one zaliczone na poczet zaległych bądź bieżących składek - zobowiązany jest zwrócić pracownikowi nienależnie potrącone z jego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nadpłatę powinien pomniejszyć o niedopłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także – z uwagi na to, że zwracana kwota stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy – o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od zwracanej pracownikowi kwoty płatnik nie nalicza składek na ubezpieczenia społeczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Polecane artykuły

Zobacz także

Okres zasiłkowy

pobierz

Choroba w okresie wypowiedzenia

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

1531

Polecamy