W 2014 roku wyższa kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-01-2014 r.

Obecnie limit po przekroczeniu którego nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 112.380 zł. Dotyczy to także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ograniczenie to dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na ten rok. W związku z tym, że kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.746 zł pracodawca (płatnik składek) w 2014 roku powinien przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego do osiągnięcia przez niego kwoty 112.380 zł.

Po przekroczeniu tego limitu – składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych płatnik nie powinien naliczać i opłacać. Ograniczenie to dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie oraz z jakiego tytułu są nimi objęci.

Płatnik powinien jednak nadal naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia: chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli składki emerytalno-rentowe zostaną opłacone ponad obowiązujący tegoroczny limit, są najpierw zaliczane przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących należności składkowych, a w przypadku ich braku – na poczet przyszłych należności.

Płatnik składek może wystąpić do ZUS z wnioskiem co do rozdysponowania nadpłaty składek - może zażądać od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek. Niezależnie jednak od tego czy płatnik składek wystąpi o zwrot nadpłaconych składek, czy też zostaną one zaliczone na poczet zaległych bądź bieżących składek - zobowiązany jest zwrócić pracownikowi nienależnie potrącone z jego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nadpłatę powinien pomniejszyć o niedopłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także – z uwagi na to, że zwracana kwota stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy – o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od zwracanej pracownikowi kwoty płatnik nie nalicza składek na ubezpieczenia społeczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33709 )
Array ( [docId] => 33709 )

Array ( [docId] => 33709 )