Zleceniodawca musi opłacić zaległe składki za zleceniobiorcę

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Michał Jarosik
Data: 15-04-2015 r.

Przepisy nie zwalniają płatnika z obowiązku opłacenia do ZUS należnych składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę. Płatnik po uregulowaniu składek do ZUS za zleceniobiorcę powinien wystąpić do zleceniobiorcy o ich zwrot.

Należy podkreślić, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia jest uzależniony od tego, czy jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń, a więc czy oprócz tej umowy nie ma ona innych źródeł dochodu. Znaczenie ma również to, czy jest ona uczniem lub studentem i nie ukończyła 26 lat – takie osoby z umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Zleceniobiorca, który co prawda nie ukończył 26 lat, ale nie uczy się i nie studiuje, ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlega na zasadach ogólnych.

Oświadczenie zleceniobiorcy

Płatnik składek ustala, jakim ubezpieczeniom zleceniobiorca będzie podlegał. W tym celu powinien uzyskać oświadczenie od niego, że ma on inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, np. wykonuje równocześnie umowę o pracę i dlatego ze zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W oświadczeniu powinien znaleźć się zapis, że zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować płatnika o każdej zmianie swojej sytuacji ubezpieczeniowej, w tym m.in. o udzielonym urlopie wychowawczym, bezpłatnym czy też zmianie etatu. Okoliczności te mają bowiem wpływ na podleganie ubezpieczeniom ze zlecenia. Dodatkowo zleceniobiorca powinien zobowiązać się do zwrotu składek w części finansowanej ze środków ubezpieczonego oraz całości należnych do ZUS odsetek, jeżeli na skutek podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub nieprzekazania informacji o zmianie swojej sytuacji ubezpieczeniowej płatnik będzie zobowiązany opłacić za zleceniobiorcę składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS.

Zlecenie – dobrowolnym tytułem do ubezpieczeń

Osoba, która łączy pracę na etacie z wykonywaną w innej firmie umową zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlega jako pracownik, a ze zlecenia ubezpieczenia społeczne są wówczas dobrowolne. Obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Tak jest, gdy wynagrodzenie określone w umowie o pracę jest równe co najmniej minimalnemu.

Gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest niższe od minimalnej płacy (w 2015 r. – 1750 zł) i w takiej wysokości w danym miesiącu zostało wypłacone, tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń jest zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia.

Zleceniodawca opłaca zaległe składki za zleceniobiorcę

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawierają regulacji, które zwalniałyby płatnika z obowiązku opłacenia do ZUS należnych składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę, w przypadku gdy został on wprowadzony w błąd przez ubezpieczonego.

Płatnik, który dysponuje oświadczeniem złożonym na piśmie przez zleceniobiorcę o tym, że jest on równocześnie w innej firmie pracownikiem, nie jest zwolniony z obowiązku złożenia do ZUS korekty dokumentów oraz opłacenia należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę. W konsekwencji, gdy ZUS ustali, że zleceniobiorca z umowy zlecenia powinien obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom społecznym i decyzja ta się uprawomocni, płatnik powinien złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za ten okres i opłacić składki do ZUS wraz z odsetkami za zwłokę.

Warto dodać, że w uchwale z 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy (III PZP 6/13) uznał, iż termin przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i następne Kodeksu cywilnego) będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę. Ta uchwała ma zastosowanie również w przypadku dochodzenia składek od zleceniobiorcy.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36949 )
Array ( [docId] => 36949 )