ZUS może podwyższyć płatnikowi stopę procentową składki wypadkowej 

Kategoria: Składki ZUS
Data: 17-09-2013 r.

Płatnik zatrudniający poniżej 10 ubezpieczonych samodzielnie oblicza wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku zatrudniania 10 i więcej pracowników, o wysokości stopy procentowej informuje płatnika ZUS.  

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Obejmuje on okres od 1 kwietnia roku kalendarzowego do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Obliczenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe odbywa się przy uwzględnieniu trzech zmiennych: liczby ubezpieczonych, grupy działalności, wskaźnika korygującego.

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień.

Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, wtedy liczbę ubezpieczonych ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony. Dotyczy to takich sytuacji, gdy w danym roku składkowym płatnik zostaje dopiero zarejestrowany w tym charakterze.

Stopę procentową składki wypadkowej dla płatnika zatrudniającego 10 i więcej ubezpieczonych oblicza się na podstawie wskaźnika związanego z grupą działalności oraz wskaźnika korygującego.

Stopa procentowa dla grupy działalności

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się w zależności od kategorii ryzyka. Kategorię tę dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości:

  • poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
  • poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
  • stwierdzonych chorób zawodowych;
  • zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Wpływ każdego ze wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. Kategorie ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za 3 ostatnie lata kalendarzowe, dostępne 31 stycznia danego roku.

Formularz ZUS IWA

Kategorię ryzyka dla płatnika składek ZUS ustala na podstawie danych przekazanych przez niego za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stosuje się do tego formularz ZUS IWA.

W formularzu ZUS IWA wskazuje się między innymi:

  • dane identyfikacyjne płatnika składek i jego adres;
  • rodzaj działalności według PKD;
  • liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego;
  • liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, a także poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
  • liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Kopię informacji ZUS IWA i jej korekt płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do ZUS – w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. ZUS może zweryfikować prawidłowość podanych danych przez płatnika składek.

Zasady ustalania stopy procentowej

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zatrudniających 9 i mniej ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Tacy płatnicy ustalają stopę składki samodzielnie. Natomiast w przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS.

Od tej zasady są wyjątki. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy na płatniku zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych nie ciążył obowiązek przekazania informacji koniecznych do ustalenia kategorii ryzyka. Wówczas stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy. Drugi ze wskazanych przypadków dotyczy sytuacji, gdy przed upływem terminu opłacania składek płatnik składek zgłaszający co najmniej 10 ubezpieczonych nie otrzyma z urzędu statystycznego zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację o rodzaju działalności według PKD. Wtedy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zaliczkowo w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Jeżeli płatnik składek do 30 kwietnia danego roku nie otrzyma zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, powinien zwrócić się o jej podanie do jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na swoją siedzibę.

Podwyższenie stopy procentowej składki

Inspektor pracy może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowej ustalanej na najbliższy rok składkowy. Decyzje w tej sprawie wydaje ZUS.

Wojciech Ostaszewski, asystent sędziego Sądu Najwyższego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32810 )
Array ( [docId] => 32810 )