Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem chorym lub innym chorym członkiem rodziny. Aby go otrzymać należy złożyć m.in. oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego oraz zaświadczenie lekarskie.

W celu ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym lub innym chorym członkiem niezbędne są następujące dokumenty:

  • oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15,
  • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA.

Jeżeli właściwy do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest ZUS, będą potrzebne dodatkowo:

  • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 – w przypadku pracowników,
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b – w odniesieniu do ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
  • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych niebędących pracownikami, np. zleceniobiorców,
  • poświadczenie pracodawcy, że tytuł ubezpieczenia i ubezpieczenie chorobowe trwa nadal, oraz informacja pracodawcy o dacie wpływu ZUS ZLA – w przypadku wpływu kolejnych zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA z tytułu sprawowania opieki na nieprzerwany okres niezdolności do pracy.

Na równi z ZUS ZLA należy traktować:

  • wypis z kopii zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA sporządzony przez lekarza leczącego na wniosek ubezpieczonego lub kserokopię zaświadczenia ZUS ZLA poświadczoną za zgodność z oryginałem, wydaną na prośbę pracownika w przypadku zagubienia ZUS ZLA,
  • zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego, zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem, zawierające początkową i końcową datę niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki.

Zaświadczenie ZUS ZLA wystawione za granicą powinno być złożone przez ubezpieczonego po przetłumaczeniu na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku dokumentów wystawianych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Szwajcarii, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. Norwegii, Liechtensteinie i Islandii, oraz państwach będących stronami umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tego państwa. W tym przypadku płatnik zasiłku zobowiązany jest przetłumaczyć przedłożone dokumenty we własnym zakresie.

Podstawa prawna:

art. 32, 34 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Andrzej Zygadło - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32886 )
Array ( [docId] => 32886 )