Kontrola pracowników na zasiłku opiekuńczym

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 19-08-2013 r.

Pracodawca lub ZUS może przeprowadzić kontrolę pracowników na zasiłku opiekuńczym. W trakcie kontroli pracowników ustalane jest m.in. czy nie ma innych członków rodziny mogących zaopiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

Pracownikowi z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy. Do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno ubezpieczona matka dziecka, jak i ubezpieczony ojciec dziecka. Zasiłek ten wypłaca się jednak tylko jednemu z rodziców - temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu z tytułu sprawowania opieki nad:

  • zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,
  • chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
  • innym chorym członkiem rodziny, w tym nad dzieckiem, które ukończyło wiek 14 lat.

Przy czym, za dzieci, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, uważa się dzieci własne ubezpieczonego, dzieci małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Z kolei za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Kontrola pracowników przez pracodawcę lub ZUS W przypadku zwolnienia lekarskiego otrzymanego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny pracodawca lub jednostka ZUS w trakcie kontroli pracownika ustala, czy pracownik sprawujący opiekę nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem, czyli do innych celów niż sprawowanie opieki. Dodatkowo podczas kontroli pracownika ustala się także, czy nie ma innych członków rodziny mogących zaopiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny (nie dotyczy to sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 2).

Jeżeli w trakcie kontroli pracownika zostanie stwierdzone, że ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem albo gdy zostanie ustalone, że są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę, osoba kontrolująca sporządza w tej sprawie protokół. Protokół powinien być przedłożony osobie kontrolowanej w celu wniesienia przez nią uwag.

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, w przypadku gdy kontrola pracownika jest przeprowadzana przez pracodawcę, rozstrzyga właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS. W razie sporu może być wydana decyzja, od której ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32928 )
Array ( [docId] => 32928 )

Array ( [docId] => 32928 )