Nie trzeba na stałe mieszkać z chorym, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 28-01-2014 r.

Do przyznania zasiłku opiekuńczego wystarczy, aby ubezpieczony przebywał z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym jedynie przez okres sprawowania opieki. Nie musi to być więc stałe wspólne zamieszkiwanie z chorym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. w razie konieczności zapewnienia opieki nad chorym członkiem rodziny. Do członków rodziny, nad którymi opieka – w razie ich choroby – uprawnia do zasiłku opiekuńczego, zalicza się dzieci w wieku powyżej 14 lat, małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki oraz rodzeństwo. Warunkiem przyznania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny jest pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym przez osobę sprawującą opiekę i osobę wymagającą tej opieki. Ten warunek uważa się za spełniony, także w przypadku gdy chory członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę tylko przez okres choroby.

Nie musi to być więc stałe wspólne zamieszkiwanie. Należy pamiętać o tym, że prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko wtedy, gdy nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę.

Za członka rodziny niemogącego zapewnić opieki uważa się jednak osobę całkowicie niezdolną do pracy, osobę chorą, osobę, która jest niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, osobę prowadzącą gospodarstwo rolne, pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie, osobę prowadzącą działalność pozarolniczą, która nie może regulować czasu pracy w dowolny sposób, a więc ma ustalone godziny pracy, a także osobę niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia sprawowania opieki.

 

W przypadku zwolnienia lekarskiego otrzymanego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny pracodawca będący płatnikiem zasiłków lub jednostka ZUS ustala w trakcie kontroli, czy zatrudniony sprawujący opiekę nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, czyli do innych celów niż sprawowanie opieki.

Dodatkowo ustala się także, czy nie ma innych członków rodziny mogących zaopiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny (nie dotyczy to sprawowania opieki nad dzieckiem do 2 lat). Wymagania obowiązujące w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, że ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, albo gdy zostanie ustalone, że są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę choremu, osoba kontrolująca sporządza w tej sprawie protokół. Protokół powinien być przedłożony osobie kontrolowanej w celu wniesienia przez nią uwag.

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, w przypadku gdy kontrola jest przeprowadzana przez pracodawcę rozstrzyga właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS. W razie sporu z ubezpieczonym może być wydana decyzja, od której ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33736 )
Array ( [docId] => 33736 )

Array ( [docId] => 33736 )