Pracownik nie odpowiada za wypłatę zasiłku przez nieuprawnionego płatnika

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 18-06-2014 r.

Pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji działań pracodawcy. Jego świadczenie, wypłacone przez nieuprawniony podmiot, nie jest świadczeniem nienależnym, do którego zwrotu byłby zobowiązany na mocy przepisów ustawy systemowej.

W przypadku wypłaty zasiłku przez osobę nie mającą do tego umocowania,trzeba wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na uznanie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA kwoty wypłaconych zasiłków.

Wyjaśnijmy, iż za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:

  1. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania,

  2. świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

W sytuacji wypłaty pracownikowi świadczenia przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień, płatnik powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na uznanie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA kwoty wypłaconych zasiłków. Za samo dokonanie wypłaty należnego świadczenia, tyle że przez nieupoważniony podmiot, ZUS nie nałoży sankcji karnych ani nie wyda decyzji nakładającej obowiązek zwrotu zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, na podstawie których zostało ustalone prawo do zasiłku i dokonano jego wypłaty, tj.:

  • zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA,

  • odpis (ksero) karty zasiłkowej,

  • dokument potwierdzający wypłatę zasiłku (np. kopia przelewu, dokument KW, lista płacy),

  • zaświadczenie płatnika ZUS Z-3, w którym należy wpisać wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłku.

Trzeba liczyć się z tym, że ZUS może poprosić o inne dokumenty. W przypadku gdy stwierdzi, że zasiłek został wypłacony należnie i w prawidłowej wysokości, to wyrazi zgodę na rozliczenie wypłaconej kwoty zasiłku w ciężar składek. Gdyby jednak okazało się, że płatnik nie obliczył prawidłowo kwoty zasiłku, to zatwierdzeniu przez ZUS będzie podlegała wyłącznie kwota należna. Płatnik otrzyma wówczas informację, ile wynosi prawidłowo wyliczona kwota zasiłku i będzie musiał dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych oraz ewentualnej dopłaty składek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku gdyby wypłacona kwota zasiłku okazała się wyższa o należnej.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35132 )
Array ( [docId] => 35132 )