Świadczenia pobrane nienależnie zwraca świadczeniobiorca

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 16-06-2014 r.

Płatnik, który stwierdzi, że nastąpiło pobranie nienależnego świadczenia, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy oddział ZUS. Ten  po zbadaniu sprawy wyda w  tej sprawie decyzję. Właściwym do rozpatrywania spraw związanych z ustalaniem, czy świadczenie zostało pobrane nienależnie jest oddział ZUS, na terenie którego znajduje się siedziba płatnika składek.

Świadczeniami nienależnie pobranymi są:

  • świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli ubezpieczony pobierający świadczenie był pouczony o braku prawa do ich pobierania (np. gdy pracodawca wypłacił zasiłek opiekuńczy, mimo że pracownik we wniosku o zasiłek opiekuńczy podał, że w okresie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 2 lat jest inny członek rodziny mogący zapewnić dziecku opiekę),
  • świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów przekazanych przez ubezpieczonego albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia przez ubezpieczonego (pracownika) w błąd płatnika składek wypłacającego świadczenia (np. gdy pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy zataił informację o pobieraniu zasiłku opiekuńczego przez małżonka). 

Jeżeli wypłacone świadczenie zostało pobrane przez ubezpieczonego nienależnie, a równocześnie ubezpieczony poinformował pracodawcę o okolicznościach skutkujących brakiem prawa do tego świadczenia, to oddział ZUS będzie dochodził jego zwrotu bezpośrednio od ubezpieczonego, ale bez odsetek za zwłokę.

  1. Wystarczy, że płatnik składek napisze „zwykłe” pismo, wskazując okoliczności i załączając w miarę możliwości dowody, które jego zdaniem świadczą o nienależnym pobraniu świadczenia.
  2. Jeżeli ZUS będzie miał wątpliwości, zbada okoliczności sprawy, ustali, czy  miało miejsce nienależne pobranie świadczenia i ostatecznie wyda decyzję. Pracownik będzie musiał zwrócić takie świadczenie bezpośrednio do oddziału, który wydał decyzję zobowiązującą do zwrotu, na rachunek bankowy podany w tej decyzji.
  3. ZUS w decyzji poinformuje, że jeżeli pracownik zwróci nienależnie pobraną kwotę jeszcze przed uprawomocnieniem się decyzji (w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji),  a świadczenie ma być zwracane przez pracownika z odsetkami, wówczas nie będą naliczane dalsze odsetki. Oznacza to, że zwróci nienależnie pobraną kwotę wraz z odsetkami, ale liczonymi tylko do dnia wydania decyzji. Jeżeli tego nie zrobi, kwota świadczeń będzie potrącana ze świadczeń bieżąco przysługujących. W przypadku gdy pracownik nie ma prawa do bieżących świadczeń, należność będzie dochodzona w drodze egzekucji, a kwota odsetek będzie wzrastała i naliczana aż do całkowitej spłaty zadłużenia. A zatem w interesie pracownika jest szybki zwrot nienależnie pobranej kwoty.
Anna Kaczorowska, specjalista w zakresie zasiłków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35105 )
Array ( [docId] => 35105 )

Array ( [docId] => 35105 )