Premia uznaniowa w podstawie wymiaru zasiłku

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 25-06-2014 r.

Może się zdarzyć, że w przepisach płacowych lub umowach o pracę nie ma odpowiednich postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku, a jest to składnik, którego wysokość jest uznaniowa i zależy od oceny wyników pracy. Uznaje się wówczas, że nie jest on wypłacany za okres pobierania zasiłku i w związku z tym powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład:

Pracownik był nieobecny w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 2 do 12 czerwca. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od czerwca poprzedniego roku do maja bieżącego roku. Za te miesiące otrzymał uznaniowe premie miesięczne. Regulamin, na podstawie którego premia miesięczna jest przyznawana, określa, że jej wysokość zależy wyłącznie od dokonanej przez przełożonego oceny wyników pracy pracownika. Regulamin nie zawiera zapisów o pomniejszaniu wysokości premii za okresy pobierania zasiłków.

W związku z brakiem w regulaminie premiowania postanowień o zachowywaniu prawa do premii za okresy pobierania zasiłków oraz w związku z tym, że premia jest składnikiem uznaniowym przyznawanym za pracę pracownika, podlega ona uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego.

Składnik uznaniowy nieuregulowany w przepisach płacowych lub jednorazowy

W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się także takie uznaniowe składniki wynagrodzenia, które są wypłacane pracownikom, a ich wypłata nie jest uregulowana w obowiązujących u pracodawcy przepisach płacowych, a także gdy wypłacanym składnikiem jest jednorazowa premia lub nagroda uznaniowa. Nie można wówczas uznać, że pracownicy zachowują prawo do tej premii lub nagrody za okres pobierania zasiłków. Jeżeli przepisy płacowe nie określają okresu, za który składnik wynagrodzenia przysługuje, to uznaje się, że jest to składnik wynagrodzenia dotyczący miesiąca, w którym został on pracownikowi wypłacony.

Jednorazowy składnik wynagrodzenia wypłacony w miesiącu wyłączonym z obliczenia podstawy wymiaru

 

Jeżeli wypłata jednorazowego składnika wynagrodzenia, co do którego przepisy płacowe nie określają okresu, za który ten składnik wynagrodzenia przysługuje, nastąpiła w miesiącu, za który wynagrodzenie nie jest przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, to składnika tego również nie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Dotyczyć to może sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych i w związku z tym nie osiągnął pełnego wynagrodzenia. W takich przypadkach przy obliczaniu podstawy wymiaru:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
  • przyjmuje się – po uzupełnieniu  – wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Z zasady tej wynika, że nie zawsze wynagrodzenie za wszystkie miesiące z okresu 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy jest uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku. Czasami jakiś składnik wynagrodzenia, np. jednorazowa premia uznaniowa, w przypadku której regulamin premiowania nie określa okresu, za który ona przysługuje pracownikowi, wypłacono w miesiącu, w którym pracownik nie przepracował co najmniej połowy obowiązującego go czasu pracy. Wtedy premia ta nie zostanie uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku.

Katarzyna Nowak, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35179 )
Array ( [docId] => 35179 )