Rencista może uniknąć przyznania z urzędu emerytury

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 13-12-2013 r.

Rencista który w grudniu 2013 r. ukończy wiek emerytalny może uniknąć utraty uprawnień do renty, jeśli do końca grudnia wystąpi do ZUS z wnioskiem o emeryturę. ZUS nie przyzna z urzędu emerytury, ale rozpatrzy zgłoszony wniosek.

Przyznanie emerytury uzależnione jest od zgłoszenia wniosku o jej przyznanie wraz z niezbędną dokumentacją. Od tej zasady przewidziany jest jednak wyjątek, który dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego ZUS przyznaje im z urzędu emeryturę, nie czekając na zgłoszenie wniosku. Dotyczy to zarówno osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. (na podstawie art. 27a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), jak i urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.

Dla tej drugiej grupy wiekowej odpowiednie rozwiązania przewidziane zostały w art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl tego przepisu emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek uprawniający do tej emerytury oraz podlegała przez jakikolwiek okres czasu ubezpieczeniu społecznemu (przed 1 stycznia 1999 r.) albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (po 31 grudnia 1998 r.).

ZUS przyznaje z urzędu emeryturę od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury, a w przypadku, gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana - od dnia, od którego podjęto by jej wypłatę. Wraz z przyznaniem z urzędu emerytury osoba uprawniona traci prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wiek uprawniający do emerytury, którego osiągnięcie skutkuje przyznaniem z urzędu tego świadczenia to tzw. powszechny wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ustawy.

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS emerytura może być przyznana z urzędu wyłącznie osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie przepisów emerytalnych obowiązujących bezpośrednio przed wejściem jej w życie (np. ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin – Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.).

Nie jest więc możliwe uzyskanie emerytury w tym trybie przez osoby pobierające wypadkową rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.), czy też rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków przy pracy powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 737).

Jak wyjaśnia ZUS, nawet rencista uprawniony do renty przysługującej na podstawie ustawy emerytalnej może uniknąć utraty uprawnień do pobieranego świadczenia, jeśli do końca miesiąca, w którym osiągnął powszechny wiek emerytalny wystąpi z wnioskiem o emeryturę. W takim przypadku ZUS nie przyzna z urzędu tego świadczenia, ale rozpatrzy zgłoszony wniosek. Jeśli świadczeniobiorca ma stwierdzoną niezdolność do pracy na dłuższy okres niż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego będzie mógł wybrać, czy chce pobierać rentę czy emeryturę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33725 )
Array ( [docId] => 33725 )