Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-10-2013 r.

Osoba zatrudniona na podstawie umo­wy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zle­cenia, nie jest pracownikiem i nie ma do niej zastosowania przepis art. 92 Kodek­su pracy, zgodnie z którym pracodawca finansuje absencję chorobową własnych pracowników do 33 dni, a w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat – do 14 dni w roku kalendarzowym.

Zleceniobiorca, który podlega obowiązko­wo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także wypadkowemu, może przystąpić do­browolnie do ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku z jego wynagrodzenia powinna być przez zleceniobiorcę potrącana i odprowadzana do ZUS składka na ubez­pieczenie chorobowe, razem z pozostałymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

Zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 90 dniach opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (okres wyczekiwania).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowe­go zleceniobiorcy stanowi jego przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pomniejszony o 13,71%. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 mie­sięcy ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód zleceniobiorcy za peł­ne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Druk ZUS Z-3a

Warunkiem wypłaty przez ZUS zasiłku cho­robowego zleceniobiorcy jest przekazanie do ZUS, przez zleceniodawcę, który nie wypłaca zasiłków chorobowych, zwolnienia lekarskie­go (na druku ZUS ZLA) oraz zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3a.

Raporty za chorującego zleceniobiorcę

W przypadku gdy płatnik nie wypłaca ubezpieczonemu zasiłku/świadczenia, tzn. gdy pole „Kwota” na druku ZUS RSA jest puste lub wpisane jest „0,00”, nie wypełnia się pola „Liczba dni zasiłkowych/wypłat”. Za zleceniobiorcę, który pobiera zasiłek cho­robowy z ZUS, należy natomiast wypełnić w raporcie ZUS RSA pole „Kod świadczenia/ /przerwy” w opłacaniu składek – 313.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32943 )
Array ( [docId] => 32943 )

Array ( [docId] => 32943 )