Zasiłek po zmarłym pracowniku wypłaca się członkom rodziny

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 25-04-2014 r.

Do wypłaty świadczenia chorobowego po zmarłym pracowniku niezbędne są dokumenty, które potwierdzą uprawnienia do pobrania świadczenia, np. dotyczące wieku uprawnionych, czy kontynuacji nauki.

Z dniem śmierci pracownika jego stosunek pracy wygasa. Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia świadectwa pracy pracownika (świadectwo wpina się do akt osobowych pracownika, a rodzinie wydaje się je jedynie na wniosek) oraz do wypłaty uprawnionym członkom rodziny pracownika odprawy pośmiertnej.

Zasiłek chorobowy – jak wynagrodzenie i odprawa

 

Wszelkie prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego przechodzą – w równych częściach - na małżonka i inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Natomiast w razie braku takich osób – wchodzą do spadku.

Podobnie jest ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. W razie śmierci ubezpieczonego pracownika przed podjęciem należnego mu zasiłku, zasiłek wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego. A zatem wypłata zasiłku chorobowego należnego zmarłemu pracownikowi powinna odbywać się według zasad określonych w kodeksie pracy, przewidzianych dla wypłaty wynagrodzenia (art. 631 kp).

Niezbędne warunki

Aby wypłacić zasiłek chorobowy studiującym dzieciom zmarłego pracownika pracodawca musi najpierw ustalić krąg uprawnionych, tj. ustalić czy oprócz studiujących dzieci, o których mowa w pytaniu, są jeszcze inni uprawnieni, np. współmałżonek. Wśród uprawnionych do renty rodzinnej ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienia:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

  • małżonka (wdowę i wdowca);

  • rodziców (w tym również ojczyma, macochę i osoby przysposabiające).

Osoby te muszą jednak dodatkowo spełniać warunki określone w art. 68-71 ustawy. W przypadku dzieci jest to kryterium wieku (do 16. roku życia) oraz kontynuowania nauki (od 16. do 25. roku życia, przy założeniu, że jeśli ostatni rok studiów przypadnie po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia, renta rodzinna przysługuje do czasu ukończenia tego roku studiów) lub fakt orzeczenia wobec dziecka o jego całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji w przedziałach wiekowych określonych w ustawie.

Kodeks pracy nie określa żadnych wymagań formalnych w zakresie dokumentowania prawa do świadczeń majątkowych ze stosunku pracy zmarłego pracownika. Z pewnością jednak warto zadbać o udokumentowanie pokrewieństwa ze zmarłym oraz faktów istotnych z punktu widzenia prawa do renty rodzinnej (np. w przypadku uczących się dzieci – zaświadczenia lub oświadczenia o pobieraniu nauki, czy wieku).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34743 )
Array ( [docId] => 34743 )