Zastępca pracownika ma prawo do zasiłku chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 06-03-2013 r.

Pracownik, który zachorował w okresie ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do tego ubezpieczenia (stosunku pracy). Płatnikiem świadczenia chorobowego jest ZUS. Z tego też powodu nawet jeśli były pracownik nie wykorzystał 33 dni za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, z ZUS otrzyma wyłącznie zasiłek chorobowy.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Tego uregulowania nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oznacza to, że umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jeśli więc pracownik zastępowany powrócił do pracy, to zapewne umowa zastępcy już się rozwiązała.

Przykład:

Pracownica została zatrudniona na zastępstwo do czasu powrotu pracownika będącego na długim zwolnieniu lekarskim. W dniu 1 sierpnia pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z kodem B (9. tydzień ciąży). Dnia 3 września zastępowany pracownik wrócił do pracy i otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownica w dalszym ciągu jest na zwolnieniu lekarskim.

Pracownica została zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo, a więc na czas określony. Oznacza to, że jej umowa uległa samoistnie rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta (z dniem powrotu chorego pracownika do pracy). Zatem jeżeli zachorowała jeszcze będąc w stosunku pracy, czyli w ubezpieczeniu chorobowym, to po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (po rozwiązaniu umowy o pracę) ma ona prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100 % przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego do celów emerytalnych.

Podstawa prawna

  • Art. 6 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
  • Art. 177 § 3, § 31 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32903 )
Array ( [docId] => 32903 )