Zlecenie po rozwiązaniu stosunku pracy pozbawi świadczenia przedemerytalnego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 16-12-2013 r.

Jeśli po rozwiązaniu z podwładnym stosunku pracy z powodu likwidacji jego stanowiska, pracodawca zatrudni go na podstawie umowy zlecenia, to były pracownik nie będzie mógł uzyskać świadczenia przedemerytalnego.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mogą nabyć m.in. osoby, których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tymi regulacjami zwolnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy następuje, gdy stosunek pracy:

  • został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z niedotyczących ich przyczyn lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 podwładnych),

  • został rozwiązany z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,

  • uległ wygaśnięciu w przypadku śmierci pracodawcy lub w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

  • został rozwiązany z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec podwładnego (w trybie art. art. 55 § 1[1] Kodeksu pracy).

Osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mogą uzyskać świadczenie przedemerytalne, jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyły wiek 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn oraz udowodniły okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna) albo udowodniły staż ubezpieczeniowy wynoszący minimum 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna). W tym drugim przypadku ZUS przyzna im świadczenie przedemerytalne bez względu na osiągnięty wiek.
Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić także ogólne warunki przyznania tego świadczenia wymagane od wszystkich wnioskodawców, czyli:
  • pozostawać w stosunku pracy u ostatniego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy,
  • po rozwiązaniu stosunku pracy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przynajmniej przez 6 miesięcy,
  • nie odmówić powiatowemu urzędowi pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne wraz z odpowiednią dokumentacją w ciągu 30 dni od daty wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego pobieranie, przynajmniej przez 6 miesięcy, zasiłku dla bezrobotnych,
  • posiadać status osoby bezrobotnej w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie przedemerytalne.
Przepisy przewidują zatem pewien nieprzerwany ciąg zdarzeń, których łączne wystąpienie umożliwia przyznanie świadczenia przedemerytalnego. W przypadku jego przerwania przez inne zdarzenie nie wymienione w przepisach (np. podleganie ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy) ZUS nie ustali prawa do tego świadczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33727 )
Array ( [docId] => 33727 )