Ekwiwalent za urlop a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Data: 06-12-2013 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop oblicza się mnożąc kwotę ekwiwalentu, wyliczoną za godzinę urlopu, przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Sytuacja komplikuje się, gdy w miesiącach wcześniejszych pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej należy przyjąć w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym nabył prawo do ekwiwalentu, nawet jeśli faktycznie nie otrzymał takiego wynagrodzenia, ponieważ przebywał np. na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym zostało mu wypłacone świadczenie w niższej wysokości. W takiej sytuacji uwzględnia się zatem wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę, gdyż nie ma znaczenia, czy wynagrodzenie to faktycznie zostało wypłacone w danym miesiącu.

W przypadku natomiast zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż miesiąc bierze się pod uwagę średnią z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca z powodu choroby, trzeba uzupełnić wypłacone mu wynagrodzenie chorobowe, stosownie do treści § 16 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zgodnie natomiast z odpowiednio stosowanym § 11 rozporządzenia, jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop poprzedzający miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie, to przy ustalaniu tej podstawy uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. Należy zatem cofnąć się do najbliższych miesięcy, w których pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie.

Cały miesiąc na L-4

Przykład: Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji z tytułu zawartych umów. Umowa o pracę rozwiązała się z końcem października 2013 r. Przez cały wrzesień pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym nie nabył prawa do prowizji za ten miesiąc. W takiej sytuacji ustalając podstawę wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, należy wziąć pod uwagę średnią kwotę wypłaconych prowizji w okresie od czerwca do sierpnia 2013 roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33741 )
Array ( [docId] => 33741 )