Nie zawsze można wypłacić ekwiwalent urlopowy w ostatnim dniu

Data: 22-11-2013 r.

Ekwiwalent za urlop nalicza się z zastosowaniem współczynnika ustalonego dla roku, w którym prawo do świadczenia zostało nabyte. W przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Co do zasady ekwiwalent za urlop powinien zostać wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, bowiem w tym dniu prawo do urlopu przekształca się w prawo do ekwiwalentu (wyrok SN z 15 października 1976 r., I PRN 71/76). W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy nie jest możliwe wypłacenie ekwiwalentu za urlop w tym dniu.

Dostarczenie dodatkowych dokumentów

Przykład:

Pracownik legitymujący się 6-letnim stażem pracy był zatrudniony od początku 2013 roku. W dniu 31 grudnia 2013 r. zakończył współpracę. Do tego czasu wykorzystał w całości przysługujący urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni roboczych. Jednak 3 stycznia 2014 r. dostarczył świadectwa pracy obejmujące wcześniejsze okresy zatrudnienia, z których wynikało, że w chwili zatrudnienia był już uprawniony do 26 dni urlopu. Temu pracownikowi trzeba będzie w tej sytuacji wypłacić ekwiwalent za 6 dni urlopu. Pracownik otrzymywał minimalne wynagrodzenie, tj. 1.600 zł. Wypłata ekwiwalentu będzie miała miejsce 7 stycznia 2014 r. Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop należy zatem przyjąć stałe składniki wynagrodzenia przysługujące w grudniu 2013 r. Zgodnie bowiem z § 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Współczynnik do obliczania ekwiwalentu należy również przyjąć z tego roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop (w 2013 r. jego wartość wynosi 20,92), choćby ekwiwalent był wypłacany także za niewykorzystany urlop z lat poprzednich.

Z uwagi na to, że pracownik otrzymywał jedynie stałe wynagrodzenie miesięczne, nie ma potrzeby obliczania średniej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop (§ 15 rozporządzenia urlopowego).

 

Pracownikowi będzie zatem przysługiwał ekwiwalent za 6 dni urlopu w wysokości:

  • 1.600,00 zł : 20,92 =76,48 zł,

  • (76,48 zł : 8 godz.) × 48 godzin urlopu = 458,88 zł.

Umowa o pracę zakończona w 2014 roku

Przykład:

Pracownik uprawniony do urlopu w wymiarze 26 dni rocznie rozwiązał umowę za wypowiedzeniem z 4 stycznia 2014 r. (sobota). W dniu rozwiązania umowy o pracę miał 3 dni niewykorzystanego urlopu za poprzedni rok oraz 3 dni urlopu za styczeń 2014 r. (1/12 z 26 dni = 2,17 dnia, tj. 3 dni po zaokrągleniu w górę, zgodnie z art. 154 § 2 kp.) Wypłata ekwiwalentu będzie zrealizowana 7 stycznia 2014 r., tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu rozwiązania umowy. Pracownik otrzymywał minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2014 roku wynosi 1.680,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.).

Ponieważ stosunek pracy tego pracownika ustał już w 2014 roku, do obliczenia ekwiwalentu za urlop należy zastosować współczynnik ustalony dla tego roku, w którym ustał stosunek pracy. W 2014 roku współczynnik ten wynosi 20,83 (§ 19 ust. 2 rozporządzenia urlopowego) Ekwiwalent należy obliczyć, przyjmując nową stawkę minimalnego wynagrodzenia, ponieważ takie wynagrodzenie przysługiwało w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Pracownikowi będzie zatem przysługiwał ekwiwalent za 6 dni urlopu w wysokości:

1.680,00 zł : 20,83 =80,65 zł

80,65 zł : 8 godz. = 10,08 zł

10,08 zł × 48 godzin urlopu = 483,84 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33738 )
Array ( [docId] => 33738 )