Można ukarać specjalistę ds. płac i kadr za brak przelewów z wynagrodzeniami

Data: 18-06-2013 r.

Specjalista do spraw kadr i płac (kadrowiec) to wykwalifikowana osoba, która prowadzi sprawy pracownicze w zakładzie pracy, rozlicza wynagrodzenia, prowadzi dokumentację pracowniczą itp. W mniejszych firmach kadrowiec i pracownik odpowiedzialny za rozliczanie wynagrodzeń to zazwyczaj jedna i ta sama osoba.

Status kadrowca w zakładzie pracy można ukształtować na dwa sposoby:

 
  1. kadrowiec może dokonywać wszystkich lub określonych czynności z zakresu prawa pracy, przy czym podejmowanie decyzji w tych sprawach jest zastrzeżone dla pracodawcy bądź dla organu (osoby) zarządzającego jednostką organizacyjną albo innej wyznaczonej do tego osoby;
  2. kadrowiec może dokonywać za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i jednocześnie być uprawniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

    W przypadku gdy kadrowiec wykonuje czynności w sprawach z obszaru prawa pracy, ale podejmowanie decyzji należy do innego organu (bądź innej osoby), zakres jego obowiązków powinien być określony w umowie o pracę i regulaminie pracy. Natomiast w sytuacji gdy kadrowiec ma dokonywać w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i podejmować decyzje w tym obszarze, to uprawnienia takie powinny wynikać z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (zazwyczaj umowy zlecenia) lub udzielonego kadrowcowi pełnomocnictwa. Z dokumentów tych musi wyraźnie wynikać, że kadrowa jest osobą wyznaczoną do dokonywania w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 3[1] kp.

Sposób ukształtowania statusu kadrowca decyduje o tym, jaki będzie zakres jego odpowiedzialności.

Przykład:

Pracodawca zawarł umowę z kadrowcem, z której wynika, że do jego obowiązków należy prowadzenie spraw pracowniczych, w szczególności: sporządzanie dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych pracowników, ustalanie prawa do uprawnień i świadczeń pracowniczych, a także prowadzenie list płac pracowników. Z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy wynika natomiast, że we wszystkich sprawach pracowniczych pracownicy powinni zwracać się z wnioskami do kadrowej. W rzeczywistości pracownik ten przygotowuje dodatkowo projekty pism, które następnie przedkłada pracodawcy do akceptacji. Z okoliczności tych wynika, że kadrowiec jest pracownikiem, do którego należy wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, ale nie jest osobą dokonującą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, ponieważ pracodawca zachował sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji osobiście. W takiej sytuacji w razie stwierdzenia nieprawidłowości przez inspekcję pracy to pracodawca poniesie odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33015 )
Array ( [docId] => 33015 )

Array ( [docId] => 33015 )