Niewypłacanie wynagrodzenia jest karalne

Data: 05-08-2013 r.

Prawa pracownika wynikające z jego stosunku pracy podlegają ochronie. Zasady ochrony  praw pracowniczych regulują nie tylko przepisy Kodeksu pracy, lecz także przepisy Kodeksu karnego. Oznacza, to że naruszanie tych praw przez pracodawcę w niektórych przypadkach może być traktowane jako czyn zabroniony, za który grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet je pozbawienia.

Jednym z uprawnień pracownika jest prawo do godziwego wynagrodzenia, z którym skorelowany jest obowiązek pracodawcy do jego wypłaty. Naruszenie prawa pracownika do wynagrodzenia może przybrać dwie formy. Może polegać bowiem polegać na:

 1. całkowitym pozbawieniu pracownika takiego prawa (czyli odmowa wypłaty wynagrodzenia), jak też

 2. bezprawnym jego ograniczeniu (czyli wypłata tylko części wynagrodzenia mimo braku podstaw do dokonania potrącenia).

Aby można było mówić o odpowiedzialności pracodawcy, musi on uchybiać owym prawom z chęci wyrządzenia przykrości czy też dokuczenia pracownikowi. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1976 r. (VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7-8, poz. 86):

Sprawcą czynów zabronionych może być przede wszystkim pracodawca, a więc podmiot zatrudniający pracowników, o ile oczywiście jest on osobą fizyczną i osobiście wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. W wypadkach, gdy pracodawca jest jednostką organizacyjną lub osobą fizyczną, która nie wykonuje wskazanych czynności osobiście, sprawcą omawianych czynów zabronionych może być osoba pełniąca funkcje zarządzające, osoba tworząca bądź wchodząca w skład organu zarządzającego, a także inna wyznaczona do wykonywania tych czynności osoba (art. 3[1] § 1 i 2 kp).

Umocowanie danej osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych może wynikać z przepisów (postanowień) zarówno powszechnie obowiązujących aktów prawnych, jak i źródeł właściwych tylko prawu pracy (np. statutu), a także z udzielonego jej pełnomocnictwa. Dotyczy to również syndyka, który – na mocy art. 173 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Syndyk, który obejmuje z mocy prawa majątek upadłego, zarządza tym majątkiem i przeprowadza jego likwidację (…), kontynuując działalność upadłego pracodawcy, staje się jego organem zarządzającym, a przeto z mocy samego prawa uzyskuje status podmiotu dokonującego za pracodawcę w upadłości czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 3[1] kp. (…) Nie powinno zatem podlegać kwestii, że syndyk masy upadłości jako organ zarządzający majątkiem upadłego pracodawcy (…) jest z mocy art. 3[1] kp organem zarządzającym pracodawcy w upadłości i podmiotem uprawnionym do dokonywania czynności w sprawach pracowniczych, który w szczególności rozwiązuje stosunki pracy na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy lub w szczególnych przepisach prawa pracy (…) – wyrok Sądu Najwyższegoz 18 czerwca 2002 r. (sygn. akt I PKN 171/01, OSNP 2004, Nr 7, poz. 121).

Wysokości kar i procedurę ich nakładania znajdziesz we wrześniowym numerze poradnika Płace w firmie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33023 )
Array ( [docId] => 33023 )

Array ( [docId] => 33023 )