Refundacja przygotowania zawodowego dorosłych

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 23-04-2014 r.

Starosta inicjuje tworzenie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych m.in. poprzez informowanie o zasadach organizacji oraz popularyzacji tej formy aktywizacji zawodowej. Pracodawcy realizującemu przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje refundacja wydatków na uczestnika takiego przygotowania. Refundacji z Funduszu Pracy dokonuje starosta na wniosek złożony przez pracodawcę.

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych powinien złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości utworzenia takich miejsc. We wniosku pracodawca podaje informacje określone w § 6 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych odbywa się na podstawie umowy zawieranej między starostą i pracodawcą, która powinna zawierać dane określone w § 9 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. m.in.:

  • formę przygotowania zawodowego dorosłych oraz nazwę zawodu, którego przygotowanie zawodowe dotyczy,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych,
  • imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wykaz wydatków, które może ponieść pracodawca w związku z realizacją tego przygotowania wraz ze sposobem ich dokumentowania oraz wysokość i terminy wypłaty wspomnianej wyżej refundacji,
  • wysokość jednorazowej premii i termin płatności,
  • zobowiązanie stron umowy do należytej realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych

Uczestnictwo pracodawcy w realizacji przygotowania zawodowego dorosłych wiąże się z możliwością uzyskania dwóch rodzajów świadczeń określonych w art. 53i i 53j ustawy o promocji zatrudnienia:

  • refundacja określonych w umowie wydatków poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych (w szczególności na: materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych),
  • jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeśli skierowany przez starostę uczestnik ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin.

Świadczenia te przyznaje się na wniosek pracodawcy, który trzeba złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Rozporządzenie weszło w życie 18 kwietnia 2014 r. Zastąpiło obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie ministra pracy polityki społecznej z 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. nr 61, poz. 502 ze zm.). Regulowało ono wspomniane wyżej kwestie w podobnym zakresie.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34720 )
Array ( [docId] => 34720 )