Zwlekanie z badaniami lekarskimi może pozbawić pensji

Autor: Joanna Kaleta
Data: 08-04-2014 r.

Jeśli zwłoka w wykonaniu badań okresowych powstała z przyczyn zawinionych przez pracownika, czas oczekiwania na wydanie przez lekarza orzeczenia o zdolności do pracy może stanowić usprawiedliwioną nieobecność, bez prawa do wynagrodzenia.

Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, akt mianowania). Są wykonywane w celu ustalenia, czy podwładni są nadal zdolni do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Są w całości wykonywane na koszt pracodawcy. Za czas nieświadczenia pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości – przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu, według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Czas spędzony przez pracownika na badaniach lekarskich stanowi zatem jego usprawiedliwioną nieobecność w pracy – nawet jeśli badania, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych specjalistycznych czynności, trwały np. 2 dni. Czas nieobecności zatrudnionego w pracy, spowodowanej koniecznością przeprowadzenia okresowych badań lekarskich, trzeba traktować tak, jakby podwładny świadczył w tym czasie pracę. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko za czas potrzebny na przeprowadzenie badań lekarskich. Brak jest natomiast regulacji rozstrzygających kwestię wynagradzania pracownika za czas oczekiwania na wydanie przez lekarza orzeczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku.

Można zatem przyjąć, że w przypadku gdy między upływem terminu ważności poprzednich badań lekarskich a wydaniem przez lekarza orzeczenia o dopuszczeniu pracownika do pracy wystąpiła dłuższa przerwa (np. tygodniowa), pracownik może być pozbawiony prawa do wynagrodzenia za nieprzepracowany czas – pod warunkiem że zwłoka w wykonaniu badań okresowych powstała z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a zawinionych przez podwładnego.

W literaturze podkreśla się jednak, że kwestia ta budzi wątpliwości z uwagi na brak jednoznacznych regulacji.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34600 )
Array ( [docId] => 34600 )