Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 08.05.2014
  Częstotliwość przeglądów elektronarzędzi w firmie
  Obecnie nie ma szczegółowych przepisów dotyczących badań i kontroli elektronarzędzi, w związku z tym okresowe przeglądy, badania kontrole należy przeprowadzać wg instrukcji zakładowych opracowanych na podstawie dokumentacji (instrukcji) elektronarzędzia dostarczonej przez producenta.Na początku warto przypomnieć definicję (wg Polskich Norm) elektronarzędzi: „elektronarzędzia albo ...

  Warunki pracy 08.05.2014
  Uprawnienia do montażu oraz odbiór rusztowań metalowych
  Osoby montujące, demontujące rusztowania metalowe (aluminiowe, przejezdne) muszą posiadać uprawnienia montażysty. Wymagany jest również odbiór takiego rusztowania. Odbioru rusztowania dokonuje kierownik budowy lub uprawniona osoba (legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tak jak kierownik budowy).Odbiór ...

  Warunki pracy 29.04.2014
  Nieergonomiczne stanowisko pracy - negatywne skutki zdrowotne
  Kwestie ergonomii w ocenie ryzyka nadal przysparzają problemów. Często spotyka się oceny, w których sprawy ergonomii zostały pominięte lub potraktowane, jak zagadnienia dotyczące zagrożenia wypadkowego czy chorobowego, a także wskazane jako jeden ze sposobów ochrony przed niebezpieczeństwami.Pierwsza sytuacja opisana we wstępie występuje, gdy do oceny ryzyka zawodowego wykorzystuje się ...

  Warunki pracy 29.04.2014
  Pracodawca decyduje o sposobie montażu poszczególnych urządzeń
  Występując do pracodawcy o zmianę sposobu montażu urządzeń (np. nawilżaczy), a w zasadzie zapewnienia warunków bezpiecznej ich konserwacji, należy pamiętać, że pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn (tzn. obsługą i konserwacją), jeżeli maszyny nie mogą być użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeństwa ...

  Warunki pracy 29.04.2014
  Za mobbing w miejscu pracy odpowiada pracodawca
  Dopuszczenie się przez pracownika mobbingu stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Oznacza to, że jego stosowanie jest zagrożone surowymi sankcjami przewidzianymi w prawie pracy, w tym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne), jeśli naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych było zawinione i ciężkie – a tak w zasadzie będzie zawsze ...

  Warunki pracy 25.04.2014
  Warunki bhp dla pomieszczenia do pracy ze skanerem
  Warunki pracy w pomieszczeniach ze skanerami, w których digitalizuje się dokumenty, z punku widzenia bhp pracowników, muszą odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, a w szczególności warunkom zapisanym w treści (i załączniku) rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nie ma dla takich prac innych, dodatkowych ...

  Warunki pracy 24.04.2014
  Prace w warunkach szczególnego zagrożenia
  W ramach wewnętrznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy należy dokonywać oceny przestrzegania przepisów oraz zasad bhp podczas eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, a także ich napraw, remontów oraz konserwacji.Służba bhp ma prawo żądać od pracowników odpowiedzialnych za energetykę w firmie wykazu eksploatowanych urządzeń i instalacji zaliczonych do grup ...

  Warunki pracy 24.04.2014
  Wymogi formalne protokołu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego
  Nie ma obowiązującego wzoru protokołu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, czy innych miejscach zakładu. Natomiast, żeby było wiadomo kto, co, gdzie i kiedy zmierzył protokół powinien zawierać określone informacje.W celu doprecyzowania informacji zawartych w protokole powinien zawierać, m.in.: nazwę i adres firmy, w której wykonywano pomiary; miejsce wykonywania ...

  Warunki pracy 11.04.2014
  Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych i obiektach zakładu pracy
  Zasady ruchu obowiązujące w zakładzie pracy powinny mieć formę instrukcji i powinni z nią być zapoznani wszyscy użytkownicy dróg i ciągów komunikacyjnych, w tym osoby obce, przebywające nawet czasowo, na terenie zakładu – w szczególności kierowcy wjeżdżających pojazdów.Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy, wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami ...

  Warunki pracy 03.04.2014
  Bezpośredni przełożony nie nadzoruje stale pracownika
  Trudno sobie wyobrazić przepisy wymagające na stanowisku robotniczym stałego nadzoru bezpośredniego przełożonego Jest wiele stanowisk, na których pracownik wykonuje prace samodzielnie i to poza zakładem pracy, np. kierowcy samochodów, motorniczy pojazdów szynowych, dostawcy towarów, ochroniarze, serwisanci sprzętu roboczego czy operatorzy maszyn budowlanych świadczący usługi poza siedzibą ...