Bariera geologiczna ma przekraczać teren składowiska odpadów

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 18-07-2013 r.

Na obszarze planowanego składowiska odpadów oraz jego otoczenia muszą być przeprowadzone badania hydrologiczne i geologiczne. Wyniki tych pierwszych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dołączane są do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów.

Badania hydrologiczne uwzględniają inwentaryzację wszystkich cieków powierzchniowych i wód penetrujących obszar planowanego składowiska odpadów, a także jego otoczenia. Wszystko to musi być naniesione na mapę w skali 1 do 5000. Ważne jest, aby prace w tym zakresie prowadzone były w najmniej korzystnych warunkach hydrologicznych (podczas wysokich stanów wody).

Badania hydrologiczne

Wspomniane badania powinny również obejmować bilans hydrologiczny ilości wód wchodzących i wychodzących ze składowiska odpadów, uwzględniający następujące kryteria:

 • średnią roczną wieloletnią wielkość opadów (według informacji z najbliżej położonej stacji opadowej),
 • roczną wielkość najwyższego opadu z ostatnich 30 lat (według informacji z najbliżej położonej stacji opadowej),
 • przypuszczalną ilość wody w przewidzianych do składowania odpadach,
 • domniemaną ilość wody, która może być wchłonięta przez składowane odpady,
 • parowanie terenowe.

Badania geologiczne

Z kolei zakres badań geologicznych musi uwzględniać:

 • rozpoznanie budowy geologicznej obszaru planowanego składowiska i jego otoczenia,
 • pobranie próbek i wykonanie analizy uziarnienia,
 • dokonanie laboratoryjnego oznaczenia współczynnika filtracji k (z każdej warstwy wydzielenia litologicznego),
 • obserwacje hydrogeologiczne i polowe pomiary współczynnika filtracji k w każdym otworze badawczym,
 • zbadanie przestrzennej budowy górotworu na terenie planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia (najlepiej metodą elektrooporową lub sejsmiczną),
 • ustalenie pojemności sorpcyjnej gruntu.

Trzeba pamiętać, że składowisko odpadów musi być tak zlokalizowane, aby miało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą jego podłoże i ściany boczne. Tam, gdzie naturalna bariera nie jest wystarczająca, należy zastosować sztuczną.

Parametry

Najmniejsze miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej wynoszą:

 • składowisko odpadów niebezpiecznych – miąższość nie mniejsza niż 5 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 × 10–9 m/s,
 • składowisko odpadów obojętnych – miąższość minimum metr, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 × 10–7 m/s,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – miąższość nie mniejsza niż metr, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 × 10–9 m/s.

Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery wykonywane są przynajmniej dwiema metodami, w tym koniecznie polową.

Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą, która przekracza obszar projektowanego składowiska odpadów.

Naturalną lub sztuczną barierę uzupełnia izolacja syntetyczna. Musi być ona zaprojektowana w sposób, który uwzględnia skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania. Ponadto izolacja taka nie może być częścią stabilizacji zboczy składowiska.

Użytkowanie

Ważne jest, aby eksploatacja składowiska odpadów gwarantowała:

 • ograniczenie powierzchni składowanych odpadów narażonych na czynniki atmosferyczne (gdy to niezbędne w celu minimalizowania zanieczyszczenia powietrza, w tym także rozwiewania odpadów),
 • przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów,
 • gromadzenie wód odciekowych i ich oczyszczanie w zakresie umożliwiającym przyjęcie do oczyszczalni ścieków lub nawet odprowadzenie do wód bądź ziemi,
 • stateczność geotechniczną składowanych odpadów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24274 )
Array ( [docId] => 24274 )