Dokumentacja techniczna sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 17-07-2013 r.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny służący do wytwarzania, przesyłania oraz pomiaru prądu lub pola elektromagnetycznego, zaprojektowany do napięcia nieprzekraczającego 1000 V dla prądu przemiennego i 1500 V dla stałego (SEE), nie może zawierać zbyt dużo groźnych substancji.

Dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), najwyższa dopuszczalna wartość stężenia wagowego substancji szkodliwych w materiałach jednorodnych wynosi: 0,1% ołowiu, a także rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanego bifenylu (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE). W przypadku kadmu jest to tylko 0,01%.

 

Materiałem jednorodnym jest materiał o jednolitym składzie, użyty w SEE, przewodach i częściach zamiennych. Jest nim także takie połączenie materiałów, którego nie można mechanicznie rozłączyć lub rozdzielić na poszczególne składowe (przede wszystkim przez odkręcenie, przecięcie, kruszenie, mielenie czy ścieranie).

Kontrola sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z wewnętrzną kontrolą produkcji przeprowadzana jest ocena zgodności sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach takiej kontroli sporządza się dokumentację techniczną.

Dokumentacja taka musi zawierać dane dotyczące konstrukcji, produkcji i działania SEE. Przede wszystkim:

 • ogólny opis SEE,
 • projekt koncepcyjny i rysunki produkcyjne, w tym schematy elementów, podzespołów oraz obwodów,
 • opisy i wyjaśnienia do tych rysunków oraz schematów,
 • wykaz norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, do których odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także opisy rozwiązań w celu spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie zminimalizowania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, jeżeli normy te nie zostały zastosowane,
 • wyniki obliczeń projektowych,
 • wyniki badań,
 • sprawozdania z badań.

Producent musi podjąć wszelkie środki, aby zarówno proces produkcji, jak również jego monitorowanie gwarantowały zgodność sprzętu elektrycznego i elektronicznego z dokumentacją techniczną.

Deklaracja zgodności UE

Następnie dla SEE wystawia się deklarację zgodności UE (Unii Europejskiej). Zawiera ona:

 • numer, czyli niepowtarzalny identyfikator SEE,
 • imię, nazwisko lub nazwę i adres producenta (bądź jego upoważnionego przedstawiciela),
 • takie określenie swojego przedmiotu, które umożliwi identyfikację SEE i odtworzenie jego historii,
 • oświadczenie o zgodności SEE z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych lub specyfikacji technicznych,
 • miejsce i datę sporządzenia,
 • imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do jej sporządzania w imieniu producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela),
 • ewentualnie zdjęcie SEE.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24273 )
Array ( [docId] => 24273 )