Czy praktykant musi być skierowany na badania lekarskie

Kategoria: Warunki pracy
Data: 09-09-2012 r.

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów, którzy nie są pracownikami. Czy obowiązek dbania przez pracodawcę o zasady bhp oznacza, że praktykanci muszą być skierowani przez pracodawcę na badania lekarskie?

Do firm na praktyki mogą być kierowani praktykanci na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich. Zgodnie z przepisami tej ustawy pracodawcy mogą przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia.

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

Umowa z praktykantem nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące i powinna określać m.in.:

  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Co ważne, umowa z praktykantem nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o praktykach absolwenckich, pracodawca przyjmujący na praktykę zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki - odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Ani Kodeks pracy, ani ustawa o praktykach absolwenckich nie zawierają wymogu kierowania praktykantów na badania lekarskie. Pracodawca, który przyjmuje osobę na praktykę w ramach praktyk absolwenckich ma jednak zawsze obowiązek przestrzegania wobec praktykanta przepisów dotyczących bhp, na zasadach obejmujących pracowników.

Warto podkreślić, iż mimo że przepisy nie zawierają obowiązku skierowania praktykanta na badania lekarskie pracodawca może to zrobić fakultatywnie, z własnej inicjatywy.

Warto też wspomnieć o osobach bezrobotnych, kierowanych do odbycia stażu do zakładu pracy na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staż bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, a nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umowa o staż bezrobotnego, zawierana przez starostę z pracodawcą musi uwzględniać m.in. predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne osoby kierowanej do odbycia stażu. Z uwagi na to, że nadzór nad stażem bezrobotnych sprawuje starosta, to właśnie on powinien skierować bezrobotnego na badania lekarskie oraz pokryć ich koszty. Zaznaczyć jednak trzeba, że kierowanie bezrobotnego na badania lekarskie nie jest obowiązkiem. W praktyce pracodawcy zwykle wymagają okazania takiego zaświadczenia lekarskiego.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24324 )
Array ( [docId] => 24324 )