Kontrakt menedżerski jest najlepszą formą współpracy z członkiem zarządu

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-07-2013 r.

Podstawę do sprawowania funkcji w zarządzie należy ustalić na podstawie szczegółowo przeprowadzonych kalkulacji. Warto rozważyć współpracę ze spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej np. kontraktu menedżerskiego, wykonywanej w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 201 § 4 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Do pełnienia tej funkcji wystarczy wspomniany akt powołania i nie jest konieczne zawieranie w tym celu żadnych dodatkowych umów.

Członek zarządu może być zatrudniony na podstawie różnych umów

 

Niezależnie jednak od powołania, pomiędzy spółką, a członkiem zarządu może także zaistnieć drugi stosunek prawny. Z taką osobą może być także zawarta umowa o pracę. Zatrudnienie na podstawie takiej umowy skutkuje jednak obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) i zdrowotne. Należy także opłacać za tę osobę składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zarządzanie spółką może się także odbywać na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, umowy o świadczenie usług itp.). Zawarcie z członkiem zarządu umowy zlecenia na tej zasadzie będzie skutkować tym, że otrzymywane przez niego wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie uzyskiwane w ramach kontraktu menedżerskiego należy zaś traktować jako przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. uzyskany na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze).

Kontrakt menedżerski najlepszym rozwiązaniem

Ze względów ekonomicznych warto rozważyć współpracę ze spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. kontraktu menedżerskiego) wykonywanej w ramach tzw. samozatrudnienia, czyli samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej. Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z przyjęcia tego rodzaju rozwiązania jest ograniczenie wysokości płaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (od zadeklarowanej podstawy wymiaru, tj. 60 % przeciętnego wynagrodzenia). Dodatkowo jeśli taka osoba rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, to na podstawie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przy spełnieniu określonych w niej warunków, mogą skorzystać z prawa do opłacania przez pierwsze 2 lata od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej obniżonych składek ZUS.

W przypadku zawarcia przez udziałowca mającego zarejestrowaną działalność gospodarczą umowy cywilnoprawnej o zarządzanie przedsiębiorstwem istnieje pewne ryzyko, że ta umowa będzie według ZUS stanowić odrębny od działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń. Takie niekorzystne dla przedsiębiorców podejście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało jednak zakwestionowane przez Sąd Najwyższy w wyroku z 9 grudnia 2008 r. (sygn. akt I UK 138/08). SN stwierdził w nim bowiem, że umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski nie stanowią samodzielnej podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym, jeżeli są realizowane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji jeśli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł ze spółką umowę o zarządzanie, to powinien on podlegać ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowo w zależności od rodzaju świadczonych na rzecz spółki usług może wchodzić w grę korzystne opodatkowanie podatkiem liniowym według stałej 19% stawki, względnie skorzystanie ze zryczałtowanych form opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Takich możliwości nie ma osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Kolejnym plusem współpracy udziałowca ze spółką, jako odrębnego przedsiębiorcy jest możliwość rozliczania pełnej wysokości ponoszonych wydatków w kosztach uzyskania przychodu. W przypadku tzw. kosztów pracowniczych dochód do opodatkowania zasadniczo wolno obniżyć jedynie o 111,25 zł miesięcznie. Jeśli wspomniany przedsiębiorca zarejestruje się jako czynny podatnik VAT, wolno mu też będzie odliczać podatek naliczony od związanych z prowadzoną działalnością zakupów towarów i usług.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25273 )
Array ( [docId] => 25273 )