Kryteria oceny leasingu

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 18-09-2013 r.

Za leasing można uznać oddanie do użytkowania przez jedną stronę (finansującego, leasingodawcę) drugiej stronie (korzy­stającemu, leasingobiorcy) rzeczy do korzystania za ustaloną w umowie opłatą.

Zgodnie z umową leasingu finansujący zobowiązuje się na­być rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać ją korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez określony czas.

 

Natomiast korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, które równe jest co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Leasing jest pewnego rodzaju „kredytem rzeczowym”. Umoż­liwia korzystanie przez leasingobiorcę z określonego obiektu w określonym w umowie okresie.

Przez cały czas trwania umowy właścicielem rzeczy będzie leasingodawca.

Tę formę finansowania wykorzystują zarówno potencjalni użyt­kownicy danych obiektów, jak i firmy produkujące i sprzedające środki trwałe.

Leasing stanowi hybrydowe źródło finansowania. Za zasadniczą korzyść leasingu można uznać fakt, że całość lub część płatności wlicza się w koszty uzyskania przychodów.

Atrakcyjność leasingu w porównaniu z innymi źródłami finan­sowania można z powodzeniem oceniać na podstawie metody nadwyżki leasingu netto, wewnętrznej stopy zwrotu oraz progo­wych płatności leasingowych.

Ich zastosowanie prowadzi do sformułowania tych samych wnio­sków, do identycznych wyborów z uwagi na koszt kapitału.

Kwestią o istotnym znaczeniu w ocenie atrakcyjności leasingu jest wyznaczenie stopy dyskontowej, która ,,sprowadza" z przyszłości przepływy pieniężne.

Jej wielkość zależy od poziomu ryzyka, tj. zmienności przepływów pieniężnych.

Inną kwestią jest właściwe zanalizowanie osłon podatkowych. Należy wyjaśnić, czy firma z nich efektywnie skorzysta, tj. czy osiąga odpowiednio duży zysk. Czy z osłon tych może skorzystać w tym samym okresie, co ponosi wydatki?

Niekiedy trzeba liczyć się z odroczeniem w czasie możli­wości skorzystania z osłon podatkowych.

Oceniając leasing, który obsługiwany będzie wydatkami ponoszonymi w przyszłości, warto zwrócić uwagę na stopy podatku dochodowego.

Dokonując wyboru konkretnego źródła finansowania, należy również uwzględnić elementy pozakosztowe, m.in. takie jak elastyczność i szybkość dostępu do konkretnego źródła fi­nansowania.


Tagi: leasing

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25367 )
Array ( [docId] => 25367 )