Metoda skorygowanych aktywów netto

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-09-2013 r.

Metoda skorygowanych aktywów netto polega na tym, że poszczególne pozycje bilansu są korygowane do wartości rynkowej, a wartość firmy wyznacza skorygowana wartość aktywów pomniejszona o skorygowaną wartość zobowiązań.

Korekty takie mają na celu sprowadzenie wartości księgowej do wartości rynkowej. Określenie wartości firmy wymaga zatem ustalenia ryn­kowej wartości aktywów i zobowiązań spółki, w tym także war­tości aktywów i zobowiązań pozabilansowych, które w meto­dzie aktywów netto były pomijane.

Jeżeli wyznacznikiem działań i podstawą oceny funkcjonowania firmy jest wartość wyznaczona metodą skorygowanych aktywów netto, to warto na bieżąco zbierać informacje o warto­ściach rynkowych aktywów i zobowiązań. Ułatwi to sprawniej­sze zarządzanie przedsiębiorstwem.

Informacje te będą potrzebne nie tylko do wyceny, ale także po­mogą podejmować decyzje dotyczące aktywów spółki - sprze­dać, nie sprzedać, po tej czy po innej cenie itp. Uwzględnianie w wycenie aktywów i zobowiązań pozabilansowych wymusza bieżącą ich kontrolę.

Podstawowym problemem, z jakim można się spotkać przy wycenie tą metodą, jest zebranie informacji o wartości rynkowej składników majątku przedsiębiorstwa - wykorzystuje się w tym celu wyceny rzeczoznawców majątkowych, choć ze względu na koszty zwykle zleca się wyceny nieruchomości.

Inne aktywa trwałe możesz szacować na podstawie cen podob­nych aktywów - źródłem mogą być ogłoszenia czy oferty sprze­daży albo korygując cenę zakupu o efekt zużycia. Jeżeli firma posiada akcje/udziały w spółkach zależnych, to do określe­nia ich wartości powinno się dokonać wyceny spółki zależnej.

Zauważmy, że korekta wartości dotyczy nie tylko aktywów trwa­łych, ale także obrotowych - przykładowo: jaka jest jakość na­leżności firmy, czy nie ma wśród nich należności zagrożonych, czy w magazynach nie znajdują się zapasy niezbywalne. Dotyczy także zobowiązań, np. czy kontrahent, któremu firma zalega z płatnościami, nie wystawił noty odsetkowej - po­większy to wartość zobowiązań, jaka jest rynkowa wartość wy­emitowanych przez firmę obligacji.

Po stronie zobowiązań należy sprawdzić, czy istnieją zo­bowiązania sporne, jaka jest wartość rynkowa zobowiązań wa­runkowych i pozabilansowych - skorygowana przy uwzględ­nieniu ryzyka spłaty itd.

  1. wartość aktywów netto wzrośnie, gdyż wygenerowany zostanie zysk ze sprzedaży, ale

  2. wartość skorygowanych aktywów netto spadnie, ponieważ wyższa wartość składnika majątku została „zamieniona" na należności czy środki pieniężne o niższej wartości.

Kolejne 2 metody raczej nie są wykorzystywane do określenia wartości firmy do celów strategicznych, ale bywają przydat­ne do oszacowania wartości składników majątku firmy - kiedy na przykład nie masz dostępu do wystarczających danych ryn­kowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25359 )
Array ( [docId] => 25359 )

Array ( [docId] => 25359 )