Metoda skorygowanych aktywów netto

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-09-2013 r.

Metoda skorygowanych aktywów netto polega na tym, że poszczególne pozycje bilansu są korygowane do wartości rynkowej, a wartość firmy wyznacza skorygowana wartość aktywów pomniejszona o skorygowaną wartość zobowiązań.

Korekty takie mają na celu sprowadzenie wartości księgowej do wartości rynkowej. Określenie wartości firmy wymaga zatem ustalenia ryn­kowej wartości aktywów i zobowiązań spółki, w tym także war­tości aktywów i zobowiązań pozabilansowych, które w meto­dzie aktywów netto były pomijane.

Jeżeli wyznacznikiem działań i podstawą oceny funkcjonowania firmy jest wartość wyznaczona metodą skorygowanych aktywów netto, to warto na bieżąco zbierać informacje o warto­ściach rynkowych aktywów i zobowiązań. Ułatwi to sprawniej­sze zarządzanie przedsiębiorstwem.

Informacje te będą potrzebne nie tylko do wyceny, ale także po­mogą podejmować decyzje dotyczące aktywów spółki - sprze­dać, nie sprzedać, po tej czy po innej cenie itp. Uwzględnianie w wycenie aktywów i zobowiązań pozabilansowych wymusza bieżącą ich kontrolę.

Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa spółki, gdyż często zobowiązania pozabilansowe są „ignorowane” - nie trzeba ich przecież spła­cać, podczas gdy w rzeczywistości wiąże się z nimi duże ryzyko dla firmy - konieczność spłaty może się pojawić w najmniej oczekiwa­nym momencie.

Podstawowym problemem, z jakim można się spotkać przy wycenie tą metodą, jest zebranie informacji o wartości rynkowej składników majątku przedsiębiorstwa - wykorzystuje się w tym celu wyceny rzeczoznawców majątkowych, choć ze względu na koszty zwykle zleca się wyceny nieruchomości.

Inne aktywa trwałe możesz szacować na podstawie cen podob­nych aktywów - źródłem mogą być ogłoszenia czy oferty sprze­daży albo korygując cenę zakupu o efekt zużycia. Jeżeli firma posiada akcje/udziały w spółkach zależnych, to do określe­nia ich wartości powinno się dokonać wyceny spółki zależnej.

W wycenie metodą skorygowanych aktywów netto uwzględnia sie też składniki majątku, których wartość księgowa jest 0 - zostały całkowicie umorzone - ale w dalszym ciągu są wykorzystywane, czyli posiadają pewną wartość. Zwykle problematyczna staje się wycena wartości niematerialnych i prawnych, np. pra­wa do projektów, wynalazków. Jeżeli dane prawo można sprzedać, to należy przeanalizować, jaką cenę można za to uzyskać. Jeżeli nie da się go sprze­dać, to najlepszym sposobem będzie obliczenie, ile firma straciłaby, gdyby tego prawa nie miała, lub jakie korzyści dzięki niemu uzyskasz.

Zauważmy, że korekta wartości dotyczy nie tylko aktywów trwa­łych, ale także obrotowych - przykładowo: jaka jest jakość na­leżności firmy, czy nie ma wśród nich należności zagrożonych, czy w magazynach nie znajdują się zapasy niezbywalne. Dotyczy także zobowiązań, np. czy kontrahent, któremu firma zalega z płatnościami, nie wystawił noty odsetkowej - po­większy to wartość zobowiązań, jaka jest rynkowa wartość wy­emitowanych przez firmę obligacji.

Po stronie zobowiązań należy sprawdzić, czy istnieją zo­bowiązania sporne, jaka jest wartość rynkowa zobowiązań wa­runkowych i pozabilansowych - skorygowana przy uwzględ­nieniu ryzyka spłaty itd.

Przykład: Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy firma sprzedaje składnik majątku za cenę wyższą od wartości księgowej, ale niższą od wartości rynkowej - daje upust kontrahentowi:

  1. wartość aktywów netto wzrośnie, gdyż wygenerowany zostanie zysk ze sprzedaży, ale

  2. wartość skorygowanych aktywów netto spadnie, ponieważ wyższa wartość składnika majątku została „zamieniona" na należności czy środki pieniężne o niższej wartości.

Kolejne 2 metody raczej nie są wykorzystywane do określenia wartości firmy do celów strategicznych, ale bywają przydat­ne do oszacowania wartości składników majątku firmy - kiedy na przykład nie masz dostępu do wystarczających danych ryn­kowych.

W szczególnych przypadkach celem strategicznym może być uzyskanie jak najwyższej wartości likwidacyjnej, np. jeżeli wła­ściciele planują wyjść z inwestycji w firmę poprzez jej likwidację.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25359 )
Array ( [docId] => 25359 )