Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 27-10-2013 r.

Metody dochodowe są najbardziej rozpowszechnionymi spośród wszystkich metod wyceny. Wartość przedsiębiorstwa w metodach dochodowych wyceny odpowiada wartości bieżącej dochodów, które firma będzie przynosić w przyszłości.

Najważniejszym kryterium w ocenie działalności firmy jest zdolność do generowania przepływów pieniężnych.

 

Wycena metodą dochodową (DCF – ang. Discounted Cash Flow) stanowi kompleksowe podejście do określenia wartości firmy. Metoda ta opiera wartość przedsiębiorstwa na jego przyszłych wynikach, a liczone przepływy pieniężne odnoszą się do realnej nadwyżki wygospodarowanej przez firmę.

Wycena tą metodą polega na zsumowaniu przyszłych przepływów pieniężnych firmy, zdyskontowanych do wartości bieżącej na dzień sporządzania wyceny.

Metodę DCF możesz spotkać w 2 podstawowych odmianach:
  1. Free cash flow to firm (FCFF) – dyskontuje wolne przepływy pieniężne przynależne wszystkim stronom finansującym działalność firmy, czyli dawcom kapitału własnego (właściciele) oraz dłużnego (wierzyciele). Stopa dyskontowa powinna być tu średnią stóp zwrotu oczekiwanych przez finansujących, ważoną wartością zainwestowanego przez nie kapitału (WACC – ang. Weighted Average Cost of Capital).
  2. Free cash flow to equity (FCFE) – bierze pod uwagę wyłącznie przepływy pieniężne przynależne właścicielom firmy, pozostałe po spłacie wymagalnych zobowiązań wierzycielom. Właściwą dla tej odmiany stopą dyskontową jest stopa zwrotu oczekiwana przez akcjonariuszy, czyli koszt kapitału własnego.
Z wyceną DCF związane są 2 podstawowe problemy: prognoza przepływów pieniężnych i wyznaczanie kosztu kapitału. Prezentacji problemu posłuży nam metoda FCFF.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25427 )
Array ( [docId] => 25427 )