Prawo pierwszeństwa w rozliczeniu z hipoteki

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Adrian Mazur
Data: 19-03-2014 r.

Nieruchomość może być obciążona więcej niż jedną hipoteką. Wtedy pojawia się problem pierwszeństwa zaspokojenia wierzytelności ustanowionych na hipotece. O kolejności tej decyduje zasada określona w art. 249 § 1 Kodeksu cywilnego. Stanowi ona o pierwszeństwie wpisu z księgi wieczystej. Może się jednak zdarzyć, że wnioski o wpis do księgi wieczystej wpłynęły równocześnie.

Hipoteka na danej nieruchomości powstaje poprzez wpis do księgi wieczystej. Taka czynność dokonywana jest na wniosek właściciela lokalu (budynku), bądź wierzyciela hipotecznego (czyli podmiotu, na rzecz którego hipoteka została ustanowiona). Hipotekę można ustanowić na:

 
  • prawie własności do nieruchomości gruntowej lub lokalowej,
  • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkaniowego lub użytkowego,
  • prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie odrębnej własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.

Zgodnie z art. 249 § 1 Kodeksu cywilnego prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej. Z tym, że prawo ujawnione w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed prawem nieujawnionym, chociażby powstało później. Z kolei o pierwszeństwie praw ujawnionych w księdze wieczystej rozstrzyga chwila złożenia wniosku o wpis w księdze (postanowienie SN z 14 lutego 2003 r., IV CK 109/2002, LexPolonica nr 1630430).

Natomiast, jeżeli wnioski wpłynęły równocześnie (np. w przypadku gdy wnioski zostały przesłane pocztą), hipoteki wpisane na podstawie tych wniosków będą korzystały z równego pierwszeństwa.

Pierwszeństwo hipoteki może być zmienione (art. 250 § 1 kc). W tym celu potrzebna jest umowa pomiędzy wierzycielem hipotecznym a osobą, której przysługuje inne ograniczone prawo rzeczowe, jak również wpis w księdze wieczystej.

Adrian Mazur, bankowy doradca klienta korporacyjnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34441 )
Array ( [docId] => 34441 )