Termin wystawienia faktury – nowe zasady od 2014 r.

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 19-12-2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r. faktury powinny być wystawiane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym czynność została wykonana (tj. wydano towar bądź wykonano usługę). Jeżeli przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Istotną zmianą we wprowadzonych przepisach jest to, że moment wystawienia faktury nie ma, co do zasady, (poza nielicznymi wyjątkami) znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym nie ma znaczenia – dla powstania obowiązku podatkowego – czy faktura zostanie wystawiona w miesiącu (kwartale), w którym wykonano czynność, czy też będzie to miesiąc (kwartał) następny. Nie wpływa to na powstanie obowiązku podatkowego. W wyniku wprowadzonych zmian podatnik nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego poprzez opóźnianie bądź przyspieszanie momentu wystawienia faktury.

Fakturę wystawia się nie później niż:

 1. 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a (usług budowlanych lub budowlano-montażowych);
 2. 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b (dostaw książek drukowanych itd.);
 3. 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c (czynności polegające na drukowaniu książek itd.).

W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12 (dotyczy niezwrócenia opakowań przez nabywcę), fakturę wystawia się nie później niż:

 1. 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
 2. 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT (dotyczy wystawiania faktur na żądanie nabywcy towaru lub usługi), fakturę wystawia się:

 1. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
 2. nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zasada wymieniona w pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, czyli w przypadku gdy faktura zawiera informację, którego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Korekty faktury

Podatnik wystawia fakturę korygującą, jeżeli po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 (dotyczy rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty),
 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 (dotyczy opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży),
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (dotyczy dokonania zapłaty przed wykonaniem czynności),
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Przepisy przejściowe

Do dokumentowania czynności dokonanych przed 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., oraz przepisy wydane na jego podstawie. Jednak do wystawiania faktur korygujących faktury wystawione przed 1 stycznia 2014 r., a także dokumentujących czynności wykonane przed 1 stycznia 2014 r. oraz do wystawiania faktur będących duplikatami takich faktur stosuje się odpowiednio przepisy art. 106j–106l ustawy o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Ponadto akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej, wyrażoną na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2014 r., uznaje się za akceptację stosowania faktur elektronicznych, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33226 )
Array ( [docId] => 33226 )

Array ( [docId] => 33226 )