Wydatki na agencję ochrony można ująć w kosztach

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 08-12-2013 r.

Wydatki, które spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poniesie na ochronę swoich obiektów i majątku, korzystając w tym celu z usług profesjonalnej agencji ochrony, mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają przepisom ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). O kosztach uzyskania przychodów mowa jest w jej art. 15 ust 1. Są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła (z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy, w którym określono to, czego nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów).

Interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi

 

Generalne wskazania dotyczące tego, jak należy rozumieć przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawarte są – przykładowo – w interpretacji indywidualnej wydanej 20 września 2013 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-258/13-2/PM). W interpretacji wskazano, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, jeśli tylko pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Jak podkreślono, koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Warunki uznania

Zatem aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione pewne warunki. I tak, wydatek powinien zostać poniesiony przez podatnika, czyli w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika. Nie stanowią bowiem kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik. Ponadto wydatek musi być definitywny (rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Wydatek powinien pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Konieczne stanie się również to, żeby został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów. Wskazane jest także, by miał wpływ na wielkość osiągniętych przychodów. Wydatek powinien być właściwie udokumentowany. Wreszcie nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodu

Kosztami będą więc zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Te ostatnie, pod warunkiem że zostanie wykazane, iż zostały poniesione w sposób racjonalny w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, jeżeli tylko zostały prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. Pośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki związane z całokształtem działalności podatnika i wywiązywaniem się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa.

Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu

W interpretacji wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, 25 maja 2012 r. (ILPB3/423-283/09/12-S/MC) podkreślono, że konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Pod warunkiem jednak że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. A zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych we wspomnianym art. 16 ust. 1 ustawy.

Kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty – podkreślono w interpretacji.

Na podstawie interpretacji izb skarbowych można wyciągnąć wniosek, że takie właśnie warunki powinny spełniać wydatki poniesione przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na korzystanie z usług profesjonalnej agencji ochrony. Co prawda, są to wydatki pośrednio związane z przychodami spółki. Jednak mogą być rozliczone podatkowo w przypadku spełnienia wspomnianych wymogów.

Krzysztof Tomaszewski, ekspert z zakresu prawa gospodarczego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33220 )
Array ( [docId] => 33220 )

Array ( [docId] => 33220 )