Jaki jest zakres umocowania prokurenta w spółce z o.o.

Autor: Michał Koralewski
Data: 03-02-2015 r.

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Jej wyjątkowy charakter przejawia się przede wszystkim w znacznie większych kompetencjach prokurenta w porównaniu z pełnomocnikiem spółki. Jego umocowanie odnosi się do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spółki. Wyjątek stanowią czynności zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości spółki.

Prokurent z mocy prawa jest uprawniony do reprezentowania spółki zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych, jak również do zawierania w jej imieniu i na jej rzecz umów w obrocie cywilnoprawnym. Umowa spółki może wszakże przewidywać, że do reprezentowania przedsiębiorcy niezbędne jest współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu. Wtedy do ważności danej czynności niezbędne jest łączne występowanie tychże osób.

Powołanie i odwołanie prokurenta

Szczególne kompetencje prokurenta przekładają się również na sposób jego powoływania i odwoływania. Do ustanowienia prokury niezbędne jest podjęcie uchwały przez zarząd spółki. Z uwagi zaś na fakt, że prokurent, jak każdy inny pełnomocnik, powinien cieszyć się zaufaniem organu, który go powołał, może zostać odwołany przez każdego z członków zarządu samodzielnie.

Ustanowienie oraz odwołanie prokury należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców KRS. Należy pamiętać również o tym, że uchwała o ustanowieniu prokury powinna zostać udzielona pod rygorem nieważności na piśmie.

Nie staje się on członkiem zarządu, nie ma kompetencji do udziału w zebraniach tego organu spółki oraz głosowania nad uchwałami zarządu. Może być jednak zapraszany na posiedzenia z głosem doradczym.

Odpowiedzialność prokurenta

Prokurent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki za szkodę jej wyrządzoną. Konkretna podstawa tejże odpowiedzialności zależeć będzie od tego, czy prokurent jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług), bądź też działa jedynie na podstawie uchwały o ustanowieniu prokury. W pierwszym wypadku ponosi odpowiedzialność pracowniczą na tożsamych zasadach do innych pracowników, w drugim odpowiada za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy. W ostatnim natomiast stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego.

Ograniczenie kompetencji

Pozycja prokurenta może być ograniczona, nie tylko poprzez ustanowienie reprezentacji łącznej z członkiem zarządu. W przypadku bowiem, gdy spółka ma wyodrębniony organizacyjnie oddział, prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).

Możliwe jest także powołanie kilku prokurentów. W takim przypadku, w zależności od treści uchwały, każdy z nich będzie miał tożsame i samodzielne kompetencje (prokura samoistna), bądź też prokurenci będą musieli współdziałać (prokura łączna). W tym drugim wypadku do ważności czynności prokurentów niezbędne jest ich łączne działanie.

W przypadku powołania większej liczby prokurentów sposób wykonywania przez nich funkcji może zostać ukształtowany na wzór zarządu – np. konieczne jest występowanie co najmniej dwóch prokurentów łącznie.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36495 )
Array ( [docId] => 36495 )

Array ( [docId] => 36495 )