Komu przysługuje prawo do informacji o spółce

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Prawo do informacji jest prawem korporacyjnym przysługującym każdemu akcjonariuszowi , bez względu na wielkość reprezentowanego przezeń kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje również posiadaczom akcji niemych. Celem ustanowienia tego prawa jest zapewnienie akcjonariuszom dostępu do informacji na temat działalności spółki.

Wyróżnić można prawo do informacji o spółce:

  • mające charakter ogólny , czyli takie, w którym treść żądanych informacji przez akcjonariusza dotyczy spółki ,
  • mające charakter szczególny, czyli takie, w którym treść żądanych informacji jest skonkretyzowana do określonego zagadnienia związanego ze spółką, jej działalnością,

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Prawo do informacji, polegające na wystosowaniu przez akcjonariusza do zarządu spółki żądania udzielania informacji, z którym skorelowany jest obowiązek zarządu do udzielania żądanej informacji może być wykonywane tylko podczas obrad walnego zgromadzenia. W konsekwencji z prawa tego będzie mógł skorzystać tylko ten akcjonariusz, który jest zarazem uprawniony do udziału w takim zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25697 )
Array ( [docId] => 25697 )