Konstytucja biznesu przedsiębiorców już wkrótce

Data: 30-03-2018 r.

Na najnowszym posiedzeniu Sejm przyjął poprawki senatorów dotyczące pakietu ustaw,  które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dowiedz się, czy skorzystasz na tych zmianach.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ulga na początek dla nowych przedsiębiorców

 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

-  podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo

- podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej  60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i

- nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych będzie się odbywało na korzyść przedsiębiorcy

Zasada ta będzie miała zastosowanie w postępowaniach przed organami władzy publicznej, których przedmiotem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku (w tym np. kary pieniężnej) bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia (np. koncesji lub zezwolenia na działalność gospodarczą).

Zgodnie z tą zasadą organ władzy publicznej musi przyjąć, że wątpliwości faktyczne, których nie dało się usunąć w toku postępowania, a które istnieją pomimo uprzedniego podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, rozstrzyga się na korzyść przedsiębiorcy.

Przyjazna interpretacja przepisów

Zgodnie z tą zasady organy - w przypadku niedających się usunąć w danej sprawie wątpliwości co do treści normy prawnej (zwłaszcza w razie możliwych wielu różnych interpretacji danej normy prawnej) - rozstrzygały te wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.

Objaśnienia prawne

Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza nową instytucję prawną w postaci objaśnień prawnych. Będą to wyjaśnienia przepisów regulujących wykonywanie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania”. Tak rozumiane objaśnienia prawne mają być wydawane – z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – przez właściwych ministrów oraz organy upoważnione ustawowo do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych (np. przez Prezesa UOKiK), w zakresie swojej właściwości, i mają mieć na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej.

Treść objaśnień prawnych ma uwzględniać w szczególności orzecznictwo sądów, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Objaśnienia prawne będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwego ministra lub na stronie innego organu uprawnionego do wydawania objaśnień prawnych.

Wprawdzie objaśnienia nie będą wiążące dla przedsiębiorcy, jednak  nie będzie mógł być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do treści objaśnień prawnych ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z objaśnień prawnych.

Utrwalenie praktyki interpretacyjnej

Będą to wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych” (art. 35 ust. 4 ustawy).

Chcąc zatem skorzystać z instytucji utrwalonej praktyki interpretacyjnej, przedsiębiorca będzie musiał najpierw sprawdzić treść wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacji indywidualnych, wydanych przez dany właściwy organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną, a także treść objaśnień prawnych, które mają zastosowanie w odniesieniu do takiego samego zagadnienia.

Jeżeli następnie przedsiębiorca zastosuje się do treści interpretacji indywidualnej, która przeważa (tzn. występuje w większości) spośród tych wspomnianych wyżej interpretacji indywidualnych, lub zastosuje się do wspomnianych objaśnień prawnych, wówczas przedsiębiorca ten nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do opisanej wyżej utrwalonej praktyki interpretacyjnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające ze wspomnianej utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Kontrole podatkowe

Ustawa Prawo przedsiębiorców zachowuje zamieszczone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  przepisy o kontroli działalności gospodarczej dotyczące:

- przyznania przedsiębiorcy odszkodowania za szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej (art. 46 ust. 1 i 2 ustawy);

- obowiązku planowania i przeprowadzania kontroli po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa (art. 47 ustawy);

- zakazu wykorzystywania w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy takich dowodów, które zostały przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli (art. 46 ust. 3 ustawy);

- uprzedniego uprzedzania przedsiębiorców o kontrolach (art. 48 ustawy); czynności kontrolnych (art. 49–53 ustawy);

- zakazu podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, z określonymi wyjątkami (art. 54 ustawy);

- ustalenia czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 55 ustawy);

- książki kontroli (art. 57 ustawy);

- zakazu ponownej kontroli (art. 58 ustawy);

- sprzeciwów przedsiębiorców wobec kontroli i ich załatwiania (art. 59 ustawy);

- rodzajów kontroli o szczególnym reżimie prawnym (art. 61–65 ustawy).

Zachowuje się również wprowadzoną 1 stycznia 2017 r. instytucję skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli.

Rzecznik przedsiębiorców

Na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich

przedsiębiorców będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Sposób jego działania jest zapisany w odrębnej ustawie wchodzącej w skład pakietu - ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40897 )
Array ( [docId] => 40897 )