Konstytucja biznesu przedsiębiorców już wkrótce

Data: 30-03-2018 r.

Na najnowszym posiedzeniu Sejm przyjął poprawki senatorów dotyczące pakietu ustaw,  które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dowiedz się, czy skorzystasz na tych zmianach.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ulga na początek dla nowych przedsiębiorców

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

-  podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo

- nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych będzie się odbywało na korzyść przedsiębiorcy

Zgodnie z tą zasadą organ władzy publicznej musi przyjąć, że wątpliwości faktyczne, których nie dało się usunąć w toku postępowania, a które istnieją pomimo uprzedniego podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, rozstrzyga się na korzyść przedsiębiorcy.

Przyjazna interpretacja przepisów

Zgodnie z tą zasady organy - w przypadku niedających się usunąć w danej sprawie wątpliwości co do treści normy prawnej (zwłaszcza w razie możliwych wielu różnych interpretacji danej normy prawnej) - rozstrzygały te wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.

Objaśnienia prawne

Treść objaśnień prawnych ma uwzględniać w szczególności orzecznictwo sądów, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Objaśnienia prawne będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwego ministra lub na stronie innego organu uprawnionego do wydawania objaśnień prawnych.

Będą to wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych” (art. 35 ust. 4 ustawy).

Chcąc zatem skorzystać z instytucji utrwalonej praktyki interpretacyjnej, przedsiębiorca będzie musiał najpierw sprawdzić treść wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacji indywidualnych, wydanych przez dany właściwy organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną, a także treść objaśnień prawnych, które mają zastosowanie w odniesieniu do takiego samego zagadnienia.

Ustawa Prawo przedsiębiorców zachowuje zamieszczone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  przepisy o kontroli działalności gospodarczej dotyczące:

- przyznania przedsiębiorcy odszkodowania za szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej (art. 46 ust. 1 i 2 ustawy);

- zakazu wykorzystywania w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy takich dowodów, które zostały przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli (art. 46 ust. 3 ustawy);

- uprzedniego uprzedzania przedsiębiorców o kontrolach (art. 48 ustawy); czynności kontrolnych (art. 49–53 ustawy);

- ustalenia czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 55 ustawy);

- książki kontroli (art. 57 ustawy);

- sprzeciwów przedsiębiorców wobec kontroli i ich załatwiania (art. 59 ustawy);

- rodzajów kontroli o szczególnym reżimie prawnym (art. 61–65 ustawy).

Na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich

przedsiębiorców będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Sposób jego działania jest zapisany w odrębnej ustawie wchodzącej w skład pakietu - ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40897 )
Array ( [docId] => 40897 )

Array ( [docId] => 40897 )