Obowiązki zarządu związane ze złożeniem sprawozdania finansowego

Autor: Michał Kuryłek
Data: 12-05-2015 r.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy – stosując odpowiednio – zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Spółka z o.o. ma obowiązek corocznie składać we właściwym sądzie rejestrowym pełne sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy. Szczegóły dotyczące złożenia sprawozdania finansowego do KRS przewiduje ustawa o rachunkowości (obowiązują w tym przypadku nieco inne zasady niż przy innych wnioskach, dlatego ta kwestia jest omawiana odrębnie). Zarząd ma obowiązek złożyć w rejestrze sądowym:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • opinię biegłego rewidenta (lub w niektórych przypadkach informację zarządu o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),
  • odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności.

Wymienione dokumenty składa się w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Choć termin ten różni się od wynikającego z przepisów o KRS, warto jednak wszystkie wnioski składać jednocześnie, m.in. aby zaoszczędzić na kosztach. Poza tym gdyby referendarz otrzymał wnioski po zwyczajnym zgromadzeniu wspólników bez wymaganych dokumentów, zapewne zwróciłby się do zarządu spółki o załączenie sprawozdania finansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone z opóźnieniem, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od daty jego rzeczywistego zatwierdzenia.

Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, wówczas wezwie obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przy tym grzywna może być ponawiana. Niekiedy może dojść nawet do rozwiązania spółki (jeżeli mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe – art. 25a ust. 1 pkt 4 ustawy o KRS).

Jeśli zarząd nie podda sprawozdania finansowego audytowi albo nie udzieli biegłemu rewidentowi informacji, wyjaśnień i oświadczeń lub poda mu dane niezgodne ze stanem faktycznym czy też w ogóle nie dopuści go do pełnienia obowiązków, grozi mu grzywna albo kara ograniczenia wolności (art. 79 ustawy o rachunkowości).

Taka sama kara grozi, jeśli zarząd nie złoży sprawozdania finansowego do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, we właściwym rejestrze sądowym, a także gdy nie udostępni uprawnionemu do tego podmiotowi sprawozdania finansowego i innych dokumentów.

Michał Kuryłek, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37136 )
Array ( [docId] => 37136 )