Odwołanie członka zarządu – formalności w KRS

Data: 16-02-2014 r.

Odwołując członka zarządu, należy pamiętać o wykreśleniu go z Krajowego Rejestru Sądowego. Choć regulacje prawne wskazują, że odwołanie członka zarządu spółki z o.o. odnosi skutek prawny z chwilą podjęcia tej decyzji, zarząd spółki powinien jak najszybciej zadbać o zgłoszenie odwołania do KRS.

Niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych skutkujące brakiem wykreślenia odwołanego członka zarządu z KRS, może narazić spółkę na negatywne konsekwencje, np. zaciągnięcie w jej imieniu przez tę osobę niekorzystnych zobowiązań.

Zgodnie z treścią art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i oparty na jej statucie. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, w tym również czynności prawnych dokonywanych z osobami trzecimi.

Prawo reprezentacji

Prawo do reprezentowania spółki nie może zostać ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. W konsekwencji, jeśli nic innego nie będzie wynikało z przepisów szczególnych, umowy spółki lub innych regulacji, w tym uchwał zgromadzenia wspólników, członek zarządu będzie zasadniczo uprawniony do zawarcia np. umowy handlowej z osobą trzecią, bez dodatkowych formalności np. bez zgody zgromadzenia wspólników. Wątpliwości mogą pojawić się, gdy umowa handlowa będzie zawierana przez odwołanego członka zarządu (została podjęta uchwała wspólników o jego odwołaniu), nadal widniejącego w KRS.

Wynika to w szczególności z faktu, że zgodnie utrwalonym w orzecznictwie sądów poglądem odwołanie członka zarządu wywołuje skutki prawne od chwili, w której odwoływany członek zarządu mógł się zapoznać z treścią uchwały o jego odwołaniu.

Ważne

Należy uznać, że prawnie dopuszczalne jest zawarcie w imieniu spółki umowy handlowej z osobą trzecią działającą w dobrej wierze przez odwołanego członka zarządu spółki z o.o., niewykreślonego z KRS. Tak zawarta umowa będzie uprawniała osobę trzecią do ewentualnego dochodzenia wykonania umowy na drodze sądowej.

Wydawać by się mogło, że nie będzie możliwe skuteczne zawarcie umowy handlowej w imieniu spółki przez odwołanego członka. Z drugiej jednak strony pamiętać należy o tym, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy o KRS domniemywa się, iż dane wpisane do KRS są prawdziwe. Co więcej, podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do KRS (wpisem jest również wykreślenie odwołanego członka zarządu) nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały z KRS wykreślone. Powyższe mogłoby wskazywać na możliwość skutecznego zawarcia umowy handlowej przez odwołanego członka zarządu, który nie został wykreślony z KRS.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale stwierdził, że: „osoba trzecia nie może skutecznie podnieść zarzutu nieważności umowy zawartej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez odwołanego członka zarządu, który w chwili zawierania umowy był nadal wpisany do rejestru przedsiębiorców”. Zasada ta została potwierdzona i utrwalona w późniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego m.in. w wyroku z 10 września 2009 r. (II FSK 385/08). Ponadto w wyroku tym wskazano, że z systemu domniemania prawdziwości wpisu w KRS, uregulowanego w art. 17 ustawy o KRS, wynikają pewne rygory i domniemania prawne, służące zapewnieniu pewności i bezpieczeństwa obrotu, a składające się na domniemanie wiary publicznej rejestru (uchwała Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2008 r., III CZP 124/08).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33828 )
Array ( [docId] => 33828 )

Array ( [docId] => 33828 )