Określenie odpowiedzialności w kontrakcie z menedżerem

Data: 24-08-2014 r.

Kontrakt menedżerski może zawierać zapisy dotyczące odpowiedzialności, jaką ewentualnie poniesie zarządca za ewentualne szkody wyrządzone spółce z o.o. będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania. Można więc zapisać, że menedżer ponosi odpowiedzialność materialną za przedmioty czy pieniądze należące do spółki, które zostały mu powierzone w celu prowadzenia działalności.

Warto podkreślić, że według przepisów Kodeksu spółek handlowych, członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za wyrządzoną jej szkodę na skutek podjęcia działań sprzecznych z obowiązującym prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi za to winy. Oczywiście może on też odpowiadać w oparciu o umowę, na podstawie której wykonuje zarządzanie. Zatem menedżer może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych z powodu naruszenia ogólnie obowiązujących norm prawnych (np. ustaw), jak i na podstawie postanowień zawartych w konkretnej umowie o zarządzanie spółką z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania.

Jeśli dojdzie do naruszenia postanowień umowy, na mocy której członek zarządu wykonuje swoje obowiązki i w efekcie spółka poniesie szkodę, to będzie on zasadniczo zobowiązany do jej naprawienia.

Zakaz konkurencji

Nieodłączną częścią większości umów jest tzw. klauzula o zakazie konkurencji. Zabrania ona prowadzenia menedżerowi przez określony czas działalności konkurencyjnej wobec zleceniodawcy. Dotyczy to głównie zarządców mających dostęp do szczególnie ważnych informacji dotyczących spółki z o.o.

W umowie należy określić nie tylko okres obowiązywania zakazu konkurencji, ale również wysokość gratyfikacji finansowej dla menedżera z tego tytułu. Zatem dopuszczalny jest zapis, że – przykładowo – w czasie trwania umowy oraz w okresie roku czy półtora po jej rozwiązaniu menedżer zobowiązuje się nie podejmować żadnej działalności konkurencyjnej względem spółki z o.o., z którą zawarł kontrakt. Z kolei za zaniechanie podejmowania działań konkurencyjnych spółka z o.o. zobowiązuje się wypłacić menedżerowi z dniem rozwiązania umowy określoną kwotę.

Wszelkie zmiany umowy o zarządzanie powinny wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. Taki zapis musi znaleźć się w kontrakcie menedżerskim.

Krzysztof Tomaszewski, ekspert prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35582 )
Array ( [docId] => 35582 )

Array ( [docId] => 35582 )