Pracodawca ma prawo sprawdzić trzeźwość pracownika

Data: 07-11-2013 r.

Jeśli w firmie zdarza się sytuacja, kiedy pracownik stawi się w pracy po spożyciu alkoholu, pracodawca może zaproponować badanie alkomatem. Jeśli pracownik odmówi - do czego ma prawo, należy sporządzić protokół ze zdarzenia.

Wynikający z przepisów prawa oraz z zasad współżycia społecznego obowiązek pracownika zachowania trzeźwości w czasie pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika i ciąży na nim nie tylko wówczas, gdy wykonuje on pracę w siedzibie zakładu pracy, lecz także wtedy, gdy przebywa w jakimkolwiek innym miejscu w czasie przeznaczonym na wykonywanie pracy.

Pobranie krwi

 

Jeśli pracodawca zauważy, że jego pracownik prawdopodobnie znajduje się pod wpływem alkoholu, powinien odsunąć go od razu od wykonywania pracy. Taki obowiązek nakłada na niego art. 17 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z nim kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Alkomat

Pracodawca nie może zmusić pracownika do zbadania go alkomatem – będzie to naruszenie jego dóbr osobistych. Dlatego w takiej sytuacji warto wezwać Policję. Trzeba jednak pamiętać, że policja również nie może w takim przypadku zastosować przymusu bezpośredniego, chyba że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez pracownika. W przypadku sporu na linii pracodawca-pracownik sąd może wziąć pod uwagę, że pracownik odmówił poddania się badaniu, może to jednak nie wystarczyć do uznania jego winy. Dlatego warto zawczasu sporządzić również protokół zdarzenia, wskazując w nim przesłanki mające świadczyć o nietrzeźwości pracownika (te mogą być różne np. zaburzenia mowy, ruchu, alkoholowy oddech). Warto przywołać jak największą liczbę świadków. Ich podpisy powinny znaleźć się pod protokołem.

Zdaniem SN:

  1. Nie może być żadnego marginesu tolerowania spożywania przez pracownika alkoholu w czasie przeznaczonym na wykonywanie pracy, choćby spożywanie alkoholu było praktykowane lub tolerowane przez przełożonych pracownika. Realizacja pracowniczego obowiązku trzeźwości polega m.in. na pozostawaniu w gotowości do wykonywania pracy w stanie trzeźwości przez cały okres, w ramach którego, konkretnego dnia, zakład pracy może od pracownika w normalnym przebiegu wydarzeń wymagać świadczenia pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lipca 1987 r., I PRN 36/87).

  2. W postępowaniu przed organami rozpatrującymi spory o roszczenia pracowników ze stosunku pracy można powoływać wszelkie środki dowodowe w celu wykazania stanu nietrzeźwości pracownika w określonej dacie, uzasadniającego niedopuszczenie go do pracy lub odsunięcie od wykonywania pracy i uprawniającego zakład pracy do zastosowania innych przewidzianych prawem sankcji. (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 14 grudnia 1978 r., V PZP 7/78).

  3. Użycie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia do badania zawartości alkoholu w organizmie nie wyklucza zarzucenia pracownikowi stawienia się do pracy po użyciu alkoholu, jeżeli przemawiają za tym inne okoliczności, a pracownik nie skorzystał ze stworzonej mu możliwości weryfikacji wyniku badania. (Wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2004 r., I PK 576/03).

  4. Wprawdzie pracownik nie ma obowiązku poddania się na żądanie badaniu przy użyciu probierza trzeźwości. Jednak odmowa jednak poddania się takiemu badaniu nie polepsza sytuacji pracownika. Z reguły, trzeźwy pracownik nie ma interesu w tym, by odmówić użycia probierza trzeźwości. (Wyrok Sądu Najwyższego z 24 maja 1985 r., I PRN 39/85).

  5. Regulamin pracy może zakazywać pracownikom przebywania na terenie zakładu pracy w stanie nietrzeźwości, także po zakończeniu świadczenia pracy lub w czasie, gdy korzystają ze zwolnień od pracy na podstawie art. 1041 § 1 k.p. (Wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2001 r., I PKN 207/00).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25854 )
Array ( [docId] => 25854 )