Sprawdź zasady prowadzenia spraw sp. z o.o.

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 20-09-2012 r.

Prowadzenie spraw spółki należy do podstawowych kompetencji członków zarządu. Zakres poszczególnych praw i obowiązków często wynika z umowy spółki. Gdyby jednak takich regulacji nie było, pozostają przepisy ustawowe. Upewnij się zatem, jakie zasady wynikają z Kodeksu spółek handlowych.

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu prowadzi sprawy spółki samodzielnie.

W przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki może prowadzić każdy członek zarządu bez uprzedniej uchwały zarządu.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której przed załatwieniem sprawy, zgłaszany jest sprzeciw choćby jednego z członków zarządu. Wówczas wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

Taka uchwała jest niezbędna również w przypadku podejmowania spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki.

Uchwały zarządu spółki z o.o.

Istotne jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków o posiedzeniu zarządu. Tylko wówczas bowiem mogą być powzięte uchwały zarządu.

Dla powzięcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów.

Na powołanie prokurenta muszą się zgodzić wszyscy członkowie zarządu, odwołać prokurę może natomiast każdy członek zarządu.

Rola prezesa zarządu spółki z o.o.

Prezes zarządu może mieć określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. Jego głos może być też decydujący w przypadku równości głosów podczas przyjmowania danej uchwały. Takie uprawnienia powinny jednak jasno wynikać z umowy spółki.

Członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw, gdy zachodzi sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. W takim przypadku członek zarządu może żądać zaznaczenia tego faktu w protokole.

 

Działalność konkurencyjna

Aby członek zarządu mógł się zajmować interesami konkurencyjnymi, musi mieć na to wyraźną zgodę spółki. Zgody udziela natomiast organ uprawniony do powołania zarządu, czyli zgromadzenie wspólników.

Zgoda spółki konieczna jest również w przypadku uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenia w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25712 )
Array ( [docId] => 25712 )