Zakupy dokonane przez spółkę pod koniec roku obniżą CIT

Data: 07-11-2013 r.

W listopadzie i grudniu tego roku zarządy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą jeszcze podjąć działania, które w efekcie spowodują obniżenie CIT (ewentualnie powiększenie straty) w zeznaniu rocznym za 2013 rok.

Spółki z o.o. podlegają ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Część z nich ma status małego podatnika. Jest nim ta firma, której wartość przychodu ze sprzedaży – wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług – nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (na podst. art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Limit na 2013 rok wynosi 4.922.000 zł.

Prawo do jednorazowej amortyzacji w spółce

Status małego podatnika daje prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji. Zezwala na to art. 16k ust. 7 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych. Sporządza się je od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Dokonanie odpisów jest możliwe w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

 

Przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się także według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2013 rok wspomniany limit wynosi 205.000 zł.

Warto pamiętać, że z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać, co do zasady, również te spółki z o.o., które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej. Pewnym tylko ograniczeniem jest art. 16k ust. 11 ustawy o CIT, na podstawie którego wyłączeniu z pomocy podlegają firmy, które zostały utworzone:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo

  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Środki trwałe zaliczone do grup amortyzacyjnych

Klasyfikacja Środków Trwałych jest zbiorem obiektów majątku trwałego. Jego usystematyzowanie służy m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych i badań statystycznych. Określenie to zawarte jest w objaśnieniach do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

KŚT wyodrębnia na tzw. pierwszym szczeblu podziału klasyfikacyjnego 10 grup środków trwałych. Te, które dotyczą jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, są następujące:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

  • grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

  • grupa 6 – urządzenia techniczne,

  • grupa 7 – środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),

  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zakupione rzeczy o wartości do 3.500 zł

Przepisy dają również możliwość korzystnego rozliczenia zakupionych na potrzeby spółki z o.o. rzeczy, których wartość nie przekracza 3.500 zł. Podatnicy działając na podstawie art. 16d ustawy o CIT mogą bowiem nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Warto zauważyć, że w przedsiębiorstwach istnieje duże zapotrzebowanie na różnorodne urządzenia i narzędzia o wartości nie przekraczającej wspomnianego limitu. Praktycznie w każdej spółce są używane telefony, faksy, meble biurowe, komputery, drukarki i inne podobne wyposażenie. Jeżeli więc zostaną one zakupione jeszcze w tym roku, to będą mogły podlegać uwzględnieniu w kosztach spółki z o.o. W rezultacie obniżą więc podatek dochodowy. Ewentualnie powiększą stratę, co także pozwoli dokonać korzystnego rozliczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25856 )
Array ( [docId] => 25856 )