Nieterminowe opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Data: 13-01-2015 r.

Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży to jeden z warunków prowadzenia działalności w tym zakresie.Korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wiąże się bowiem z obowiązkiem uiszczania stosownych opłat. Ich niedotrzymanie skutkuje bowiem wygaśnięciem zezwolenia.

Terminy wnoszenia opłat

Opłatę podstawową, wynikającą z art. 111 ust. 2 ustawy, spółka z o.o. winna uiścić jeszcze przed odbiorem zezwolenia. Dalsze opłaty trzeba wnieść w kolejnych latach ważności zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca może także wnieść opłatę jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia zależy od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, którą wskazuje przedsiębiorca w składanym przez siebie oświadczeniu (art. 111 ust. 4 ustawy).

Obowiązek uiszczania opłat wynika z mocy samego prawa. Oznacza to, że organ administracji nie wydaje w tym przedmiocie żadnej decyzji administracyjnej ani nie wzywa do jej uiszczenia. Jak wskazuje się w orzecznictwie, wysokość i terminy płatności opłat za korzystanie z zezwolenia są jednoznaczne (wyrok NSA z 27 października 2009 r., II GSK 14/10).

Opłata ma charakter publicznoprawny. W związku z tym za termin zapłaty w przypadku dokonywania zapłaty przelewem uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego przedsiębiorcy na podstawie polecenia przelewu (wyrok WSA w Poznaniu z 20 września 2013 r., II SA/Po 648/13; wyrok WSA w Gliwicach z 23 września 2014 r, III SA/Gl 629/14).

Skutki nieterminowych opłat

Przedsiębiorca, dbając o własne interesy, powinien terminowo regulować należności związane z korzystaniem z zezwolenia. W świetle przepisów ustawy niedokonanie opłaty w wysokości i w terminach z niej wynikających skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy).

Terminy płatności poszczególnych rat opłaty za korzystanie z zezwolenia, przypadające na konkretne dni kalendarzowe, są terminami prawa materialnego. Oznacza to, że nie mogą być przedłużane i nie stosuje się do nich reguł dotyczących terminów procesowych (wyrok NSA z 31 marca 2009 r., II GSK 817/08).

Zatem nieistotne są przyczyny, z powodu których spółka z o.o. opóźniła się w zapłacie wymaganej opłaty. Skoro nie ma możliwości przywrócenia terminu do jej uiszczenia – nie ma znaczenia, że zaniechanie spółki było niezawinione.

Przykład:

Spółka z o.o. uiściła należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 czerwca 2014 r., ponieważ 31 maja przypadał w sobotę, a 1 czerwca w niedzielę. Decyzją z 30 czerwca 2014 r. prezydent miasta E. stwierdził 1 czerwca 2014 r. wygaśnięcie powyższego zezwolenia.

W odwołaniu od decyzji spółka z o.o. podniosła, że uiściła należną opłatę z zachowaniem ustawowego terminu. Powołała się przy tym na art. 57 § 4 kpa, zgodnie z którym jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Odwołanie spółki jest bezzasadne. Przepis art. 57 § 4 kpa nie ma zastosowania do terminów prawa materialnego, jakimi są terminy wskazane w art. 11 ust. 7 ustawy (wyrok NSA z 27 października 2009 r., II GSK 79/09). Ponadto sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (wyrok NSA z 17 października 2007 r., I OSK 6/07).

Jeżeli spółka opóźni się z zapłatą, wtedy dochodzi do wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa. Wprawdzie organ zezwalający (wójt/burmistrz/prezydent) wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną, jednakże ma ona charakter deklaratoryjny (czyli potwierdza jedynie wygaśnięcie zezwolenia). Jeśli przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, nie dokona opłaty, to po stronie organu administracji powstaje obowiązek wydania decyzji o wygaśnięciu posiadanego zezwolenia (zob. wyrok WSA w Poznaniu z 26 kwietnia 2013 r., SA/Po 1073/12). Gdy przedsiębiorca dysponuje kilkoma zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, wygasa jedynie to, które nie zostało terminowo opłacone.

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36370 )
Array ( [docId] => 36370 )

Array ( [docId] => 36370 )