Normy zharmonizowane z dyrektywą niskonapięciową (LVD)

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 08-11-2014 r.

Normalizacja jest procesem polegającym na dobrowolnym rozwijaniu specyfikacji technicznych, mających zastosowanie do wyrobów wprowadzanych na rynek. Normy europejskie (oznaczenie EN) są to dokumenty (nie akty prawne) powstałe w oparciu o porozumienie powstałe pomiędzy zainteresowanymi stronami, m.in. przedstawicielami przemysłu, w tym MŚP, konsumentami, związkami zawodowymi, władzami publicznymi.

Proces normalizacji przeprowadzany jest na zlecenie Komisji Europejskiej przez niezależne organizacje normalizacyjne:

  • Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

  • Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC).

  • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechniki opracowuje normy elektrotechniczne, których stosowanie jest dobrowolne, czym wspiera rozwój wspólnotowego rynku wyrobów elektrycznych i elektrotechnicznych. Polską jednostką wprowadzającą normy zharmonizowane jest Polski Komitet Normalizacyjny, a normy są oznaczane jako PN-EN i publikowane w Monitorze Polskim.

Normy zharmonizowane powinny stanowić wzór dobrej praktyki inżynierskiej i odzwierciedlać stan rozwoju technicznego Wspólnoty. Nabywają status domniemania zgodności i mogą być wdrażane po spełnieniu poniższych warunków:

  • opublikowanie tytułu i numeru normy zharmonizowanej w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

  • przynajmniej jedno państwo członkowskie Wspólnoty przeniosło je do zestawu norm krajowych.

Dziennik Urzędowy UE podaje również daty ustania (daty wycofania) domniemania zgodności norm, zwanych zastąpionymi. Normy zastąpione to takie normy zharmonizowane, które uznaje się za nieaktualne, biorąc pod uwagę dobrą praktykę inżynierską oraz bieżący postęp techniczny.

Zastosowanie norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/95/WE jest dobrowolne, ale pozwala korzystać z domniemania zgodności produktu z wymaganiami zasadniczymi, których spełnienie jest już obligatoryjne. Jeśli zastosuje się inną specyfikację techniczną, należy udowodnić, że wyrób spełnia wymagania dyrektywy. W przypadku gdy wykorzystuje się tylko część normy zharmonizowanej lub jeśli wybrana norma nie dotyczy wszystkich wymagań zasadniczych, domniemanie zgodności następuje tylko do poziomu, w jakim norma obejmuje te wymagania. Jeżeli zaś, jak mówi Artykuł 6 dyrektywy niskonapięciowej, normy zharmonizowane nie zostały opracowane i opublikowane, wówczas uznaje się za właściwe do zastosowania przepisy bezpieczeństwa ustanowione i wydane przez Międzynarodową Komisję ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

W przypadku gdy nie istnieją normy europejskie ani też przepisy dotyczące bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym, Artykuł 7 dyrektywy nakazuje użycie norm krajowych, obowiązujących na terenie państwa producenta wyrobu, jeśli będzie zapewniony poziom bezpieczeństwa równy temu, który jest wiążący w kraju, w którym ma być on wprowadzony do obrotu.

Początki normalizacji technicznej dotyczącej sprzętu elektrycznego sięgają lat 70. XX wieku, dlatego też do dnia dzisiejszego opublikowano w Dzienniku Urzędowych UE bardzo dużą liczbę norm zharmonizowanych (kilkaset) z dyrektywą niskonapięciową (LVD). Jest wiele takich norm, w przypadku których obowiązuje więcej niż jedno wydanie. Stąd też należy śledzić nie tylko numery referencyjne norm, ale także aktualne wydania oraz daty wycofania interesującej nas normy. Na ogół okresy przejściowe, podczas których wiążące jest więcej niż jedno wydanie normy, wynoszą od 3 do 5 lat.

Dyrektywa 2006/95/WE przewiduje opiniowanie przez Komisję Europejską norm zharmonizowanych, co do których istnieje podejrzenie niespełniania przez nie stosownych wymagań, jak też opiniowanie sprzętu elektrycznego niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami oraz dobrą praktyką inżynierską, który może zagrażać bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych i mieniu. Po opiniowaniu przez Komisję Europejską następuje korekta normy zharmonizowanej. Opinie Komisji oraz poprawione normy są wiążące dla państw członkowskich. Komisja Europejska wydała m.in. opinię dotyczącą temperatur powierzchni tosterów, bezpieczeństwa oświetlenia i terminali dołączeniowych, bezpieczeństwa oświetlenia przeznaczonego dla dzieci, bezpieczeństwa stosowania tosterów czy bezpieczeństwa przedłużaczy zwijanych.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36068 )
Array ( [docId] => 36068 )

Array ( [docId] => 36068 )