Controlling finansowy

Data: 16-10-2013 r.

Controlling finansowy ściśle wiążę się z obszarem finansów firmy. Ma swój wkład w zarządzanie finansami, które realizują działy ekonomiczne, finansowe, księgowe czy controllingowe. Przez controlling finansowy możesz rozumieć planowanie, prognozowanie, monitorowanie, ewidencję, analizę i ocenę: przychodów i kosztów, wpływów i wydatków, aktywów i pasywów firmy.

Controlling finansowy to narzędzie, które może firmie zapewnić:

 1. koordynację działań w firmie poprzez wprowadzenie zasad i procedur wykorzystania różnych narzędzi zarządzania jej finansami. Jako koordynację możesz rozumieć ustalanie i nadzór nad poprawnością stosowania jednolitych sposobów: planowania, prognozowania, monitorowania, ewidencji, analizy, oceny i raportowania wszystkich zdarzeń finansowych;

 2. dostęp kadry kierowniczej do informacji zarządczej, pomocnej w podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym;

 3. podejmowanie decyzji bazując na analizie odchyleń mierników finansowych, co wprowadza szczególną formę zarządzania finansami tzw. zarządzanie przez wyjątki.

Zakres i cele zastosowania controllingu finansowego

Jeśli firma zdecyduje się wdrożyć controlling finansowy, osiągnie wsparcie procesu zarządzania finansami, odnoszącego się do podejmowania decyzji:

 • operacyjnych – dotyczących głównie poziomu ponoszonych kosztów, uzyskiwanych przychodów, otrzymywanych wpływów i ponoszonych wydatków,

 • inwestycyjnych – obejmujących sposób i miejsce alokacji kapitału: ludzkiego, finansowego, rzeczowego,

 • finansowych – dotyczących wyboru źródeł finansowania działalności ze środków własnych lub przy wykorzystaniu kapitału obcego,

 • dywidendowych – odnoszących się do sposobu rozdysponowania osiągniętego dodatniego wyniku finansowego.

Kierownictwo, definiując cele finansowe firmy, najczęściej wykorzystuje popularne mierniki o charakterze ilościowym, tzn. takie, które można przedstawić za pomocą liczb. Wyznaczają one główny obszar zainteresowania controllingu finansowego. Mogą nim być:

 • wskaźniki finansowe np.: płynności, rentowności, efektywności,

 • różne kategorie wyników finansowych np.: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, brutto na działalności gospodarczej, bilansowy brutto, bilansowy netto,

 • przychody przedsiębiorstwa np.: ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

  z innej działalności operacyjnej, z działalności finansowej,

 • aktywa przedsiębiorstwa np.: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zapasy.


inż. Eryk Głodziński
, pracownik naukowy Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26246 )
Array ( [docId] => 26246 )