Maksymalna wysokość kary pieniężnej jest ściśle określona

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-10-2013 r.

Wysokość kary pieniężnej za jedno przekroczenie, jak również za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Do obliczenia kwoty jednodniowego wynagrodzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.


Za okres, za który pracodawca wypłaca wynagrodzenie – najczęściej są to miesięczne okresy rozliczeniowe – a pracownik dokona kilku wykroczeń i zostanie mu wymierzonych kilka kar pieniężnych, łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia wypłacanej pracownikowi za powyższy okres po dokonaniu innych dopuszczalnych potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3 kp.

Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy pracodawca może potrącić:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp.

Przykład: Pracownik pobiera wynagrodzenie wypłacone ostatniego dnia roboczego miesiąca w wysokości 2.350 zł. Jest zatrudniony na cały etat. W czerwcu 2013 roku pracownik nie przestrzegał przepisów bhp i ppoż. –chodził na budowie bez kasku, palił papierosy – mimo wielokrotnie otrzymanych pisemnych uwag. Pracodawca postanowił nałożyć na pracownika karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów bhp w wysokości 2-dniowego wynagrodzenia.

Obliczenie kary pieniężnej

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto

2.350 zł

2.

Kara pieniężna za 2 dni (podstawę dzieli się przez współczynnik do ekwiwalentu)

(poz. 1 : 20,92) × 2 dni

224,66 zł

 


Pracodawca powinien potrącić pracownikowi karę pieniężną z wynagrodzenia w wysokości 224,66 zł brutto. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3. Zatem pracodawca będzie mógł potrącić jedynie 170,33 zł (poz. 16).

Obliczenie kwoty do wypłaty

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Składka emerytalna finansowana przez pracownika

poz. 1 × 9,76%

229,36 zł

2.

Składka rentowa finansowana przez pracownika

poz. 1 × 1,5%

35,25 zł

3.

Składka chorobowa finansowana przez pracownika

poz. 1 × 2,45%

57,58 zł

4.

Razem składki ZUS finansowane przez pracownika

poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

322,19 zł

5.

Podstawa składki zdrowotnej

poz. 1 – poz. 6

2.027,81 zł

6.

Składka zdrowotna

poz. 7 × 9%

182,50 zł

7.

Koszty uzyskania

111,25 zł

8.

Dochód do opodatkowania

poz. 1 – poz. 6 – poz. 9;

wynik po zaokrągleniu do pełnych złotych

1.917 zł

9.

Kwota zmniejszająca podatek

46,33 zł

10.

Podatek

(poz. 10 × 18%) – poz. 10

345,06 zł – 46,33 zł = 298,73 zł

11.

Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy

poz. 7 × 7,75%

157,16 zł

12.

Zaliczka na podatek

poz. 12 – poz. 13; wynik po zaokrągleniu do pełnych złotych

142 zł

13.

Wynagrodzenie netto

poz. 1 – (poz. 6 + poz. 8 + poz. 14)

1.703,31 zł

14.

1/10 wynagrodzenia

1/10 × poz. 15

170,33 zł

15.

Wypłata za czerwiec

poz. 15 – poz. 16

1.532,98 zł

Pozostała kwota do wypłaty po odliczeniu kary nie jest mniejsza od 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota 1.600 zł. 90% z 1.600 zł = 1.440 zł. Obliczona kwota wypłaty przewyższa ograniczenie, tak więc pracownikowi można wypłacić 1.532,98 zł. Gdyby obliczona wartość była mniejsza od 1.440 zł, pracodawca musiałby obniżyć karę albo przenieść jej realizację w pewnej części na kolejne wypłaty.

Podstawa prawna

  • § 2 pkt 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.);
  • art. 108–109, art. 871 § 1 pkt 3, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);
  • § 15–19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Małgorzata Machaj, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26211 )
Array ( [docId] => 26211 )