Za nadgodziny w delegacji diety nie wystarczą

Kategoria: Czas pracy
Data: 23-01-2013 r.

Czas pracy w delegacji jest normalnym czasem pracy pracownika. Musi być on więc odpowiednio ewidencjonowany, a w razie wystąpienia nadgodzin – także prawidłowo rekompensowany.

Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

Czasem pracy jest natomiast czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Pracodawca, który wysyła pracownika w delegację musi ewidencjonować i rozliczać jego czas pracy na takich samych zasadach, jak czas pracy innych pracowników świadczących pracę w siedzibie pracodawcy. W ewidencji musi on zatem wpisać rzeczywistą liczbę godzin pracy pracownika podczas podróży służbowej.

Faktyczna pracę w delegacji pracownik może wykazać w oświadczeniu

Czas pracy w trakcie przebywania pracownika w delegacji powinien być rozpisany w taki sam sposób, jak czas zwykłej pracy. W razie problemów z ustaleniem rzeczywistego czasu poświęconego na pracę pracodawca może zażądać od pracownika złożenia stosownego oświadczenia.

W oświadczeniu tym pracownik powinien wskazać godziny pracy ponad obowiązujący go wymiar czasu pracy (zarówno przekraczające dobową, jak i przeciętnie tygodniową normę czasu pracy) oraz pracę w dni harmonogramowo wolne od pracy.

Trzeba zrekompensować nadgodziny

Jeżeli zatem w trakcie podróży służbowej pracownik faktycznie wykonywał pracę w wymiarze wyższym niż obowiązująca go dobowa lub tygodniowa norma czasu pracy i pracę tę wykaże w swoim oświadczeniu, praca ta stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych. Z tytułu takiej pracy pracownikowi należeć się będzie dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny od pracy.

Będzie on miał zatem prawo oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku w wysokości:

 • 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1

Diety to nie wszystko

Świadczonej przez pracownika, w czasie delegacji, pracy nadliczbowej nie rekompensują wypłacane mu diety. Diety te mają bowiem na celu jedynie pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki w podróży służbowej.

Podstawa prawna:

 • art. 775, art. 128 § 1, art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
 • § 4 ust. 1, ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990),
 • § 4, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991).

Autor: Joanna Kaleta
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26058 )
Array ( [docId] => 26058 )