Zmiana harmonogramu nie może służyć uniknięciu godzin nadliczbowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 17-01-2013 r.

Zgodnie ze zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy zmiana harmonogramu może nastąpić tylko wyjątkowo i w ściśle określonych przypadkach. Okolicznością usprawiedliwiającą nie jest na pewno chęć uniknięcia polecania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych.

Harmonogram czasu pracy stanowi plan pracy poszczególnych pracowników na dany okres rozliczeniowy. Plan taki powinien zatem przewidywać faktyczną liczbę godzin, do przepracowania, rozłożoną na poszczególnie dni i tygodnie okresu rozliczeniowego. Ustalony już harmonogram czasu pracy nie powinien być zmieniany w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Zmiany harmonogramu czasu pracy można dokonać, jedynie z obiektywnych przyczyn, które powinny być wpisane w aktach wewnętrznych.

Przykład:

Pracodawca w regulaminie pracy przewidział możliwość zmiany harmonogramu czasu pracy w razie:

  • choroby pracownika,
  • urlopu na żądanie,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika.

W razie wystąpienia którejś z tych okoliczności pracodawca będzie mógł zmienić podany do wiadomości harmonogram czasu pracy.

Zmiana harmonogramu czasu pracy – nowe dni są normalnymi dniami pracy

W przypadku dokonania przez pracodawcę zmiany harmonogramu czasu pracy w przypadkach dozwolonych przez prawo pracy lub wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, ustalony na nowo wymiar czasu pracy (np. zobowiązanie pracownika do pracy w kolejnych dniach tygodnia po 4 godziny, zamiast pracy w niektóre tylko dni po 8 godzin) będzie normalnym wymiarem czasu pracy pracownika za który będzie mu przysługiwać normalne wynagrodzenie za pracę. Nie będzie to praca w godzinach nadliczbowych albowiem, jak wspomniano wyżej, mieścić się będzie w ramach ustalonego na nowo czasu pracy.

Pracownik musi się dostosować

Pracownik ma obowiązek m.in. stosować się do poleceń przełożonych jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Jeżeli zatem pracodawca dokonał dopuszczalnej zmiany harmonogramu czasu pracy i o takiej zmianie poinformował pracownika, pracownik nie może odmówić świadczenia pracy zgodnie z nowym harmonogramem. Nieuzasadniona odmowa świadczenia przez pracownika pracy może oznaczać naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. Skutkiem takiego naruszenia może być nawet rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Podstawa prawna:

  • art. 100 § 1, art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Autor: Joanna Kaleta
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26052 )
Array ( [docId] => 26052 )