Każda formacja zmilitaryzowana ma własną procedurę dyscyplinarną

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 22-08-2013 r.

Pragmatyki służbowe zawierają szczegółowe unormowania trybu postępowania dyscyplinarnego. Ich znajomość ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, ponieważ skutkiem przeprowadzenia tej procedury może być nawet zwolnienie ze służby.

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy była przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych. Dotyczą one wielu istotnych kwestii. Poniżej zaprezentowane są te najważniejsze.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2011 r., I OPS 4/10

Postępowanie wszczęte przed właściwą komisją dyscyplinarną na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jest postępowaniem dyscyplinarnym i na orzeczenie kończące to postępowanie w drugiej instancji stronie służy skarga do sądu administracyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2013 r., I OSK 2507/12

Upływ okresu 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego skutkuje tym, że postępowania dyscyplinarnego nie można wznowić niezależnie od okoliczności. Nie jest to możliwe nawet w przypadku uniewinniającego wyroku sądu karnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2013 r., I OSK 1605/12

Nieprawidłowe jest założenie komendanta policji, zgodnie z którym termin przedawnienia dla poszczególnych przewinień dyscyplinarnych, zarzucanych funkcjonariuszowi, powinien być liczony jako czyn ciągły od jednej daty. Każde z przewinień dyscyplinarnych jest bowiem samodzielnym czynem i termin przedawnienia powinien być liczony dla każdego z nich z osobna.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2013 r., I OSK 1219/12

Stosownie do art. 135p ust. 1 ustawy o Policji w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, m.in. w kwestii doręczenia orzeczeń dyscyplinarnych. Doręczenie orzeczenia dyscyplinarnego telefaksem nie spełnia wymogu określonego w art. 128 § 1 kpk i nie można od tego momentu liczyć terminu do wniesienia odwoływania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 listopada 2012 r., II SA/Wa 949/12

Postępowanie dyscyplinarne w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej zostało ukształtowane na wzór postępowania sądowego, w którym rzecznik dyscyplinarny pełni rolę podobną do oskarżyciela publicznego, a komisje dyscyplinarne do sądu.

Leszek Jaworski

Orzeczenia NSA, służby mundurowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26262 )
Array ( [docId] => 26262 )