Już od 20 maja będzie łatwiej założyć i prowadzić stowarzyszenie

Autor: Tomasz Król
Data: 18-03-2016 r.

W maju tego roku wchodzi w życie najpoważniejsza od wielu lat zmiana prawa o stowarzyszeniach. Osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Wcześniej minimalna liczba osób to 15. Jednak to nie jedyna zmiana.

Po nowelizacji stowarzyszenie w dalszym ciągu opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Tak jak przed nowelizacją, do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Ustawodawca wprost przesądził, że z członkiem stowarzyszenia może być podpisana umowa o pracę. W poprzednim stanie prawnym było to przedmiotem sporów. W minionych latach część sądów wykluczała możliwości świadczenia jakiejkolwiek pracy za wynagrodzeniem na rzecz stowarzyszenia przez jego członków. Sądy te kwestionowały jako niezgodne z prawem postanowienia statutu, że członek może być pracownikiem stowarzyszenia. Nie był to pogląd jednolity – część sądów zgadzała się na zatrudnianie członków stowarzyszenia często z zastrzeżeniem, że zatrudnienie nie może wiązać się z działalnością statutową.

Po nowelizacji statut stowarzyszenia określa możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Członek zarządu otrzyma wynagrodzenie tylko wtedy, gdy taka możliwość jest zapisana w statucie.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć pełną działalność po wpisie do KRS. Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Przed nowelizacją czynności rejestracyjne przeprowadzał komitet założycielski. Nowelizacja wprost przesądziła, że jeszcze przed rejestracją stowarzyszenia można powołać jego zarząd. Twórcy stowarzyszenia mają więc wybór – powołają zarząd albo będą działać przy rejestracji w KRS za pośrednictwem komitetu założycielskiego. Usunięto zasadę, że wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Nawet te terminy mogły nie zostać dotrzymane, gdyż sąd doręczał organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację. Organ ten miał prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany. Zrezygnowano z tych zasad, co powinno znacznie skrócić czas rejestracji stowarzyszenia.

Po nowelizacji sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do KRS po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o wpisie, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające. Sąd oddali wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Tomasz Król, specjalista w zakresie instytucji kultury, konsultant podatkowy, prawnik

Tagi: krs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38769 )
Array ( [docId] => 38769 )


Array ( [docId] => 38769 )