Do 31 maja trzeba dokonać odpisu na ZFŚS

Data: 12-05-2017 r.

W 2017 r. wzrosła kwota odpisów na ZFŚS. Ustalenia ich wysokości należy dokonywać na podstawie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. wynoszącego 3.161,77 zł. Na wpłatę pierwszej raty jest czas do 31 maja, później firma może być obciążona grzywną.

 • na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy - 37,5% podstawy,
 • na jednego pracownika, wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50% podstawy,
 • na jednego pracownika młodocianego:
  • w pierwszym roku nauki - 5% podstawy,
  • w drugim roku nauki - 6% podstawy,
  • w trzecim roku nauki - 7% podstawy.

Pracodawca tworzący zfśs obligatoryjnie, dokonują wpłat na wyodrębnione konto funduszu socjalnego w dwóch ratach:

 • pierwszej, płatnej do 31 maja danego roku - w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego,
   
 • drugiej, płatnej do 30 września danego roku - w kwocie stanowiącej różnicę między pełnym rocznym odpisem (uwzględniającym także zwiększenia dobrowolne), a kwotą przelaną do końca maja.

W celu ustalenia, ile pieniędzy należy przekazać w powyższych terminach na rachunek ZFŚS na początku roku należy oszacować planowany, średnioroczny stan zatrudnienia, poprzez:

 • skalkulowanie przeciętnej liczby zatrudnionych (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) w poszczególnych miesiącach,
 • dodanie stanów zatrudnienia ze wszystkich 12 miesięcy danego roku,
 • podzielenie otrzymanej sumy przez 12.

Do końca grudnia każdego roku pracodawcy są zobligowani do skorygowania odpisu na ZFŚS. Korekta ta wymaga porównania zakładanego przeciętnego poziomu zatrudnienia ze stanem rzeczywistym.

Zmiany zasad tworzenia ZFŚS

Do końca 2016 roku, zatrudnianie na pierwszy dzień danego roku powyżej 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) wiązało się z koniecznością utworzenia ZFŚS. W 2017 r. reguła ta została zmieniona.

Wskutek nowych rozwiązań, tworzenie ZFŚS jest obligatoryjne w stosunku do pracodawców, którzy dają zatrudnienie powyżej 50 pracownikom (w przeliczeniu na pełne etaty) według stanu na dzień 1 stycznia danego roku. Natomiast podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, nie będą mieli obowiązku tworzenia funduszu przeznaczonego na działalność socjalną. Będą to mogli zrobić fakultatywnie.

Jeszcze inaczej będzie wyglądać sytuacja zakładów pracy zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, w których działają zakładowe organizacje związkowe. Takie podmioty tworzyć będą ZFŚS na wniosek związków zawodowych.

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 r. Pracodawcy prywatni mogą przewidzieć inne niż poniższe wartości odpisów.

ODPISY PODSTAWOWE

obowiązujące w 2017 r. odpisy na ZFŚS dla:

pracownika zatrudnionego
w normalnych warunkach pracy (art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS)

pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub
pracę o szczególnym charakterze (art. 5 ust. 3 ustawy o ZFŚS)

pracownika młodocianego (art. 5 ust. 2a ustawy o ZFŚS)

na pełny etat

1.185,66 zł

na pełny etat

1.580,89 zł

w pierwszym
roku nauki

158,09 zł

na 3/4 etatu

889,25 zł

na 3/4 etatu

1.185,67 zł

w drugim roku
nauki

189,71 zł

na 1/2 etatu

592,83 zł

na 1/2 etatu

790,45 zł

w trzecim
roku nauki

221,32 zł

na 1/4 etatu

296,42 zł

na 1/4 etatu

395,22 zł

ZWIĘKSZENIA FAKULTATYWNE (dobrowolne)

 • na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (art. 5 ust. 4 ustawy o ZFŚS)
 • na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy (art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS)

197,61 zł

na każdą zatrudnioną osobę w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5% odpisu podstawowego (art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS)

237,13 zł


Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40340 )
Array ( [docId] => 40340 )